รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Bus for Children at Baan Unrak Children’s Home in Kanchanaburi Province ”

2019/11/25
      รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจานวนทั้งสิ้น 1,242,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Bus for Children at Baan Unrak Children’s Home in Kanchanaburi Province ” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

      พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ บ้านอุ่นรัก ในการนี้ นาย ปกรณ์ กรรณวัลลี นายอาเภอสังขละบุรี น.ส จินตนา ตั้งตรัยรัตนกุล ผู้อานวยการมูลนิธิบ้านอุ่นรัก พร้อมด้วย นาย โนโบรุ เซคิกุชิ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

      มูลนิธิบ้านอุ่นรัก ตั้งอยู่อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศไทยและ เป็นบริเวณชายแดน ระหว่างไทยกับพม่า ประชากรมีทั้งชาวไทย ชาวพม่า ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง รวมประมาณ 30,000 คน ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพ ซึ่งทางานรับจ้างมีรายได้ต่า แม้จะมีครอบครัวแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังมีครอบครัวที่ไม่ได้เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองด้วย ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว มูลนิธิบ้านอุ่นรักได้ให้การช่วยเหลือเด็กๆ และแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่เป็นผู้ด้อยโอกาส จานวนกว่า 500 คน มาเป็นระยะเวลา 28 ปี โดยปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนจานวน 137 คน อาศัยอยู่ที่บ้านอุ่นรักนี้

     บ้านอุ่นรักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง พื้นที่นี้จาเป็นต้องใช้รถที่เหมาะกับสภาพถนน ในภูเขาที่ไม่ได้ลาดยางและขรุขระ ในการเดินทางไปโรงเรียน และเดินทางเป็นกลุ่ม จึงต้องมีรถบัสที่เหมาะสม ทว่ารถบัสคันที่มีอยู่ของมูลนิธิ ใช้งานมากว่า 400,000 กม. และชารุดบ่อยจน ไม่สามารถรับส่งเด็กๆได้อย่างปลอดภัย จึงมีความจาเป็นเร่งด่วน ในการจัดซื้อรถบัสคันใหม่ที่เหมาะสม แต่เนื่องจากแหล่งรายได้หลักของมูลนิธิมาจากเงินบริจาค จึงไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อได้ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและคงของมนุษย์ (จีจีพี)

      ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า การจัดซื้อรถบัสใหม่จานวน 1 คัน จะสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กๆสามารถเข้ารับการศึกษาและเข้าสู่สังคมอย่างปลอดภัย จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว การสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้เด็กๆเติบโตสามารถพึ่งพาตนเองในสังคมได้

     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร 0-2207-8517