รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Vehicle with Wheelchair Lift for Children with Disabilities in Samutprakarn Province”

2019/12/2
          รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,664,100 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Vehicle with Wheelchair Lift for Children with Disabilities in Samutprakarn Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 
          จากจำนวนประชากรในจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 30,000 คน มีผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว 9,000 คน คิดเป็น 30%ของทั้งหมด รัฐบาลไทยได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการขึ้นเพื่อดูแลเด็กพิการตั้งแต่อายุ 3-20 ปี โดยสนับสนุนด้านการใช้ชีวิตประจำวัน ด้านการศึกษา และด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวตามระบบสวัสดิการสังคม แต่ทว่ามีเด็กพิการจำนวน 24 คนจากจำนวน 60 คน (เป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว 31 คน ผู้พิการซ้ำซ้อน 29 คน) ที่ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์ได้เนื่องด้วยปัญหาทางการเดินทาง จึงต้องรับการรักษาอยู่ที่บ้าน
 
          มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) ให้บริการด้านเก้าอี้ล้อเข็นที่สร้างให้เข้ากับร่างกายของผู้ใช้แก่เด็กๆที่ไม่ได้รับสวัสดิการสังคมมามากกว่า 20 ปี  ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ทางมูลนิธิร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรปราการพิเศษได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการเก้าอี้ล้อเข็นขึ้นเพื่อพัฒนาการให้บริการและการตรวจสอบเก้าอี้ล้อเข็น แต่ทางมูลนิธิไม่สามารถจัดหารถสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและเก้าอี้ล้อเข็นไปที่ศูนย์ให้บริการดังกล่าวได้ ทำให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่เด็กพิการที่รับการรักษาอยู่ที่บ้านได้
 
          ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า การสนับสนุนรถตู้ติดลิฟต์จำนวน 1 คัน จะช่วยให้การบริการเก้าอี้ล้อเข็นแพร่หลายมากขึ้น เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะส่งผลไปถึงโอกาสการเข้าถึงการศึกษา จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว
 
          รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500