รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Procurement of a Multipurpose Vehicle for Water Storage in Khokklang Sub district Administrative Organization in Nakhonratchasima Province”

2019/12/25
        รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,509,500 บาทแก่โครงการ “The Project for Procurement of a Multipurpose Vehicle for Water Storage in  Khokklang Sub district Administrative Organization in Nakhonratchasima Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง นายฮิโรชิ  คาวามุระ อุปทูตรักษา ราชการชั่วคราว และ นายสงวน นามนนท์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

        ตำบลโคกกลางตั้งอยู่ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และ มีประชากรประมาณ 6,000 คน ภูมิภาคนี้มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับส่วนอื่นของประเทศไทย  โดยสภาพอากาศที่ผิดปกติในปีผ่านมาทำให้ในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาภัยแล้งหนักขึ้น
        
        ทุกหมู่บ้านในตำบลโคกกลางมีระบบกักเก็บน้ำ แต่ในช่วงฤดูแล้ง แหล่งน้ำต้นทุนขนาดเล็กเช่น บ่อน้ำจะหายไป เนื่องจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค ทำให้ประชาชนต้องลดปริมาณน้ำอุปโภคสำหรับล้างวัตถุดิบและภาชนะ น้ำสำหรับทำความสะอาดร่างกาย เช่น ล้างมือหรืออาบน้ำ และการใช้น้ำสำหรับในห้องน้ำ เป็นต้น   ประชาชนจึงไม่มีการสุขาภิบาลน้ำที่เพียงพอ  นอกจากนี้  ยังเกิดอัคคีภัยและความเสียหายเพิ่มขึ้นง่ายเนื่องจากพื้นที่แล้งดังกล่าวด้วย

        เวลาน้ำไม่พอต่อการอุปโภค ทีมป้องกันภัยซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางและประชาชน จะนำน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่มาใช้สำหรับอุปโภคและดับเพลิง ทว่าในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางไม่มีรถบรรทุกน้ำ จึงต้องประสานขอเช่ารถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานอื่น แต่ทว่าในอำเภอประทายมีรถบรรทุกน้ำแค่ 2 คัน และชุมชนโดยรอบประสบปัญหาภัยแล้งเหมือนกัน ทำให้ทีมป้องกันภัยไม่สามารถไม่สามารถบรรทุกน้ำให้ประชาชนใช้อุปโภค และดับเพลิง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการจีจีพี สำหรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 1 คัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางและหน่วยงานโดยรอบบรรทุกน้ำให้ประชาชนใช้และดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว โดยหวังว่าการสนับสนุนนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของชีวิตประชาชนได้

        รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517