รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing the Community Learning Center for Vulnerable Children”

2019/12/25
        รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,134,200 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing the Community Learning Center for Vulnerable Children” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

        โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง นายฮิโรชิ คาวามุระ อุปทูตรักษาราชการชั่วคราว และนายฮาร์ตันโต้ คุนาวัน ผู้อำนวยการของศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติประจำวัดอรุณราชวราราม ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

        ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์ปฏิบัติธรรม และบำเพ็ญกุศลนานาชาติซึ่งอยู่ภายใต้แผนLifelong Learning Sourceที่ทางกระทรวงศึกษาแนะนำ ศูนย์ฯแห่งนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 โดยศูนย์ฯรับเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ ศูนย์ฯนี้ตั้งอยู่ที่วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ สนับสนุนค่าเล่าเรียนและที่พักให้กับเด็ก20คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่คัดเลือกมาจากต่างจังหวัดให้ทำกิจกรรมในสถานที่ภายในวัด และให้ทุนเรียนด้านพยาบาล โดยนอกเวลาเรียนจะให้เด็กเหล่านี้ฝึกฝนด้านวัฒนธรรมไทย, ขนบธรรมเนียมและภาษาอังกฤษ

        ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะท้องถิ่นที่นอกจากภาคการเกษตรหรือประมงแล้วก็ไม่มีงานประเภทอื่น และดำเนินชีวิตเป็นแรงงานโดยมีค่าแรงขั้นต่ำเพียง 320 บาทต่อวัน เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนมีปัญหาลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้าน เจอการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือข้องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และมีไม่น้อยที่เหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จากการแนะนำงานจากผู้อื่น เพียงเพราะอยากมีรายได้ทางลัดโดยไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ

        สำหรับศูนย์เรียนรู้ชุมชนแห่งนี้ ได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ศูนย์ฯรับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมต้นจากท้องถิ่น ให้ทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้พวกเขาพึ่งพาตนเองในสังคมได้ โดยให้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและด้านศีลธรรม แต่การที่ศูนย์ฯใช้พื้นที่นอกห้องเรียนที่มีอยู่อย่างจำกัดและห้องเรียนชั้นใต้ดิน 2 ห้องในวัดอรุณฯเป็นที่ทำกิจกรรมนั้น ทำให้ดูแลชี้แนะนักเรียนรายบุคคลไม่ทั่วถึง
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนโดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการลดความเสี่ยงในการเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ ด้วยการสนับสนุนการก่อสร้างห้องเรียน 3 ห้อง ในชั้นใต้ดินของศูนย์ฯ

        รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517