รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Excavator to Improve Droughts and Floods at Wanghin Sub district Municipality in Nakhonrachasima Province”

2020/3/5
2002
      รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,522,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Excavator to Improve Droughts and Floods at Wanghin Sub district Municipality in Nakhonrachasima Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ นายยศธร บูรณะบัญญัติ นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

     เทศบาลตำบลวังหินตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มีประชากรประมาณ 4,500 คน  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่พื้นที่นี้โดนภัยแล้งหนักกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นของประเทศไทย และไม่สามารถเพาะปลูกข้าวและผักได้เนื่องจากภัยแล้งที่ยาวประมาณ 3-4 เดือนต่อปี   อีกทั้งใน 1 ปีมีปริมาณน้ำฝนเยอะระบายออกไม่ทันทำให้ทุ่งนาถูกแช่ในน้ำยาวนาน 4เดือน ส่งผลให้พืชเน่าเสีย จึงสร้างความเสียหายรุนแรงต่อการเกษตร

     เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว เทศบาลตำบลวังหิน ได้เริ่มดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2561   ซึ่งเป็นงานดินเพื่อปรับปริมาณน้ำผิวดิน สามารถใช้น้ำใต้ดินตอนเกิดภัยแล้ง และเวลาปริมาณน้ำผิวดินเยอะเกินก็จะระบายน้ำไปใต้ดินเพื่อป้องกันน้ำท่วม  เพื่อทำให้ ประชาชนสามารถจัดการปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้  นอกจากนี้การมีเกษตรกรรมที่มั่นคงตลอดทั้งปีจะทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น    แต่ทว่า เทศบาลตำบลวังหินไม่มีรถขุดในงานด้านวิศวกรรมโยธาทำให้ต้องจ้างผู้รับเหมาภายนอก ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการธนาคารน้ำใต้ดินจึงใช้งบประมาณสูงและส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของงานด้านวิศวกรรมโยธา

     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการจีจีพี สำหรับโครงการจัดซื้อรถขุด 1 คัน และชุดหัวเจาะ 1 ชุด เพื่อป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วมในเทศบาลตำบลวังหิน ทำให้ประชาชนสามารถมีชีวิตที่มั่นคง และทำการเกษตรได้ราบรื่นตลอดปี  รัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่าการสนับสนุนนี้จะช่วยชีวิตของประชาชนดีขึ้นได้

     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517