รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for a School Building Construction at Baan Paknam School, Ranong Province”

2020/3/18
2002
  
            รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,909,900 บาทแก่โครงการ “The Project for a School Building Construction at Baan Paknam School, Ranong Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ระหว่าง นายฮิโรชิ คาวามุระ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
            เกาะคณฑีในจังหวัดระนองตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำและอยู่ระหว่างเขตทางทะเลของประเทศไทยและประเทศพม่า มีพื้นที่ 880 ตารางเมตร ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด1,100คน (495ครัวเรือน) ประชากรส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่าที่ประกอบอาชีพประมงและค้าขายบนเกาะและพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนบ้านปากน้ำเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวบนเกาะนี้และทำการสอนเพื่อนักเรียนที่เขตพื้นที่ห่างไกล จัดว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจำนวน 161 คน (เป็นเด็กต่างชาติ 95 คน) และมีบุคลากร 16 คน
            โรงเรียนบ้านปากน้ำก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2492 มีอาคารเรียน 2 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 5 ห้องและห้องพิเศษ 10 ห้อง ตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์ของอาคารเรียนระบุว่า สำหรับโรงเรียนที่มีแผนจัดชั้นเรียนสำหรับ 11 ห้อง ต้องมีห้องเรียน 11 ห้องและห้องพิเศษ 9 ห้อง แต่ทางโรงเรียนมีจำนวนห้องเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้ต้องใช้ห้องเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกับห้องพิเศษ
            ทางโรงเรียนได้ยื่นเรื่องของบประมาณสำหรับสร้างอาคารใหม่ไปยังสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมาหลายปีการศึกษาแล้ว แต่ไม่สามารถได้รับงบดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มีจำนวนนักเรียนน้อยและอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล จึงได้รับเพียงงบประมาณขั้นพื้นฐานสำหรับการบริหารโรงเรียนเท่านั้น การจัดหางบประมาณสำหรับสร้างอาคารใหม่เป็นเรื่องยาก ทำให้ทางโรงเรียนยื่นโครงการมาที่จีจีพี
            ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า การสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 4 ห้องเรียนและการสนับสนุนครุภัณฑ์ จะช่วยให้สภาพแวดล้อมทางการศึกษามีความพร้อมมากขึ้น จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว
รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517