รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing Training Center and Accommodation Building for Socially Vulnerable in Mukdahan Province”

2020/3/18
2002
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,700,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing Training Center and Accommodation Building for Socially Vulnerable in Mukdahan Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

     พิธีลงนามข้อตกลงการสนับสนุนโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ระหว่าง นายฮิโรชิ คาวามุระ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นางอูดี้ นาตาชา ฟาส เกลเดอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสยาม-แคร์ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

     จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ที่ชายแดนระหว่างลาวกับไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีพหลักคือเกษตรกรรม รายได้ต่อหัวและต่อปีอยู่ที่ 64,648 บาท นับเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำสุดในประเทศ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวติดกับชายแดน จึงเป็นพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ทางผ่านสำหรับต่างด้าวเข้ามาจากประเทศลาวเพื่อหางานทำ

     ในพื้นที่แห่งนี้มีผู้ติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์เช่น HIVหรือเอดส์จำนวนมาก แต่ความเข้าใจต่อผู้ติดเชื้อHIVและเอดส์นั้นยังไม่เพียงพอ พวกเขาจึงถูกกีดกันทางสังคม ถูกกักขังอยู่ในบ้านโดยไม่ได้รับความเข้าใจจากครอบครัว แม้พวกเขาจะกลับเข้าสู่สังคมแต่เกิดปัญหาเช่น ไม่สามารถหางานทำได้

     ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ มูลนิธิสยาม-แคร์ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อHIVมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 โดยดำเนินกิจกรรมร่วมมือกับโรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่เพื่ออบรมให้ความรู้ป้องกันการติดเชื้อHIV และช่วยเหลือผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลและเยี่ยมบ้านของผู้ติดเชื้อที่อาศัยอยู่ในจังหวัด นอกจากนี้ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อ แต่ทว่ามูลนิธิไม่มีสถานที่สำหรับอบรมและพำนักค้างคืนสำหรับผู้เข้าร่วมจำนวนมาก จึงทำได้เพียงอบรมกลุ่มขนาดเล็กแบบไปเช้า-เย็นกลับ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมที่อาศัยอยู่ไกลยากที่จะเข้าร่วมอบรม หากแม้ว่าจะเข้าร่วมได้แต่ใช้เวลาได้น้อย มูลนิธิจึงจัดทำโครงการที่จะสามารถฝึกอบรมครอบครัวผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อในขอบเขตที่กว้างขึ้นโดยจัดสร้างสถานที่สำหรับฝึกอบรมและพักค้างคืนได้ แต่เนื่องจากมูลนิธิเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินจากการบริจาค การนำเงินมาสร้างสถานที่ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องยาก จึงได้ส่งเรื่องสมัครโครงการจีจีพี

     จากโครงการนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงการนำไปสู่การลดการกีดกันทางสังคมของผู้ติดเชื้อHIVและเอดส์ และนำไปสู่การป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อและครอบครัวตัดขาดจากสังคมด้วยการเชิญชวนครอบครัวผู้ติดเข้าร่วมอบรมที่ พร้อมทั้งโครงการนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจในการกลับคืนสู่สังคมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและผู้ติดเชื้อ อีกทั้งไม่เพียงแต่ผู้ติดเชื้อHIV(รวมถึงผู้ป่วยโรคเอดส์)ครอบครัวของพวกเขาเองได้เรียนรู้สิ่งสำคัญจากโครงการสนับสนุนอาคารสำหรับฝึกอบรมและที่พำนักค้างคืน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
 
     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ในต่อๆไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517