เชิญส่งผลงานมังงะเข้าประกวดรางวัลมังงะนานาชาติ ครั้งที่ 14

2020/6/17

 

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมมังงะในต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติโดยผ่านมังงะ

 

2. รางวัล

 1. ผลงานมังงะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการประกวดครั้งนี้ จะได้รับรางวัลชนะเลิศ (Gold Award) และผลงานที่ยอดเยี่ยมรองลงมา 3 ผลงาน จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (Silver Award)
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเชิญไปร่วมพิธีมอบรางวัล ณ ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 10 วัน (ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยจะไม่ได้ร่วมพิธีมอบรางวัล)
 

3. เงื่อนไขในการสมัคร

 1. ผลงานมังงะที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 16 หน้ากระดาษ ผลงานทั้งที่เคยตีพิมพ์และไม่เคยตีพิมพ์สามารถส่งเข้าร่วมการประกวดได้ ยกเว้นผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมังงะนานาชาติ ในครั้งที่ผ่านมา
 2. ผลงานมังงะจะต้องเป็นผลงานที่ถูกเขียนขึ้นภายใน 3 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) นับจากวันที่สมัคร
 3. ส่งผลงานในรูปแบบรูปเล่ม (อาจจะมีการให้ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ ในภายหลัง)
 4. สำนักพิมพ์สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากศิลปินเจ้าของผลงานก่อน
 5. ทั้งผู้เขียนและผู้ประพันธ์ผลงานมังงะต้องไม่เป็นผู้มีสัญชาติญี่ปุ่น รวมไปถึงตัวแทนผู้เข้าร่วมงานมอบรางวัลในกรณีที่ผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลรองชนะเลิศต้องไม่เป็นผู้มีสัญชาติญี่ปุ่น
 6. นักเขียนหนึ่งคนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงหนึ่งผลงาน
  • (ข้อควรระวัง 1) ในกรณีที่เป็นชุดเรื่องสั้นหลายๆเรื่อง ให้เลือกส่งผลงานเพียงเรื่องเดียว
  • (ข้อควรระวัง 2) ผลงานชิ้นที่สองเป็นต้นไปจะถือเป็นโมฆะ
 7. คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดอาจมีการประชาสัมพันธ์ผลงาน (บางส่วน) ที่ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์
 

4. วิธีการสมัคร

 1. ระยะเวลาในการรับสมัคร
  วันจันทร์ที่ 6 เมษายน – วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ผลงานต้องส่งมาถึงสถานที่รับสมัครภายในวันดังกล่าว)
 2. สถานที่ในการส่งผลงาน
  1. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
   177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  2. P.O.Box
   MBE193 The 14th Japan International MANGA Award Executive Committee
   Shinjuku Oak Tower 2F, 6-8-1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN 163-6002
 3. สามารถเลือกส่งผลงานเป็นรูปเล่มจำนวน 2 ฉบับ หรือ เลือกส่งผลงานทั้งในรูปแบบรูปเล่มและรูปแบบไฟล์ PDF โดยในกรณีนี้ให้ส่งผลงานรูปเล่ม 1 ฉบับพร้อมแนบไฟล์ผลงานส่งมาที่ E-mail :  jis@bg.mofa.go.jp อย่างไรก็ตามรูปแบบการส่งผลงานไม่มีผลกับการตัดสิน (อาจมีการขอสำเนาผลงานเพิ่มเติมในกรณีที่ผลงานได้รับรางวัล)
 4. กรอกรายละเอียดในการสมัครเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นพร้อมทั้งแนบผลงานมังงะ
  สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในรูปแบบไฟล์จะถูกพิมพ์ในขั้นตอนการตัดสิน ดังนั้นกรุณาตรวจสอบว่าไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถพิมพ์ออกมาในขนาด A4 ได้  
  ผลงานต้องมีหมายเลขหน้ากำกับในทุกหน้า ในกรณีที่ผลงานไม่ได้เป็นรูปเล่มก็ต้องมีการเขียนหมายเลขกำกับอย่างชัดเจน ในกรณีที่ผลงานไม่เป็นรูปเล่ม ต้องมีลักษณะในการแบ่งหน้าออกจากกันอย่างชัดเจน
 

5. การคืนผลงาน

ไม่ส่งคืนผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้กับผู้สมัคร ในกรณีที่ผลงานยังไม่เคยถูกตีพิมพ์ กรุณาเก็บต้นฉบับผลงานแล้วส่งสำเนาผลงานมาประกวด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงหรือบริจาค

 

6. การตัดสิน

สมาคมสำนักพิมพ์หนังสือมังงะแห่งประเทศญี่ปุ่น จะเป็นผู้พิจารณาคัดกรองผลงานในลำดับแรก จากนั้น คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดรางวัลมังงะนานาชาติ ครั้งที่ 14 จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสิน
 

 

7. พิธีมอบรางวัล

มีกำหนดการจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น