เอกอัครราชทูต นะชิดะ คะสุยะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฏร

2020/5/13
( ©The Secretariat of the House of Representatives)
(©The Secretariat of the House of Representatives)
1. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ฯพณฯ นะชิดะ คาสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา
 
2. เอกอัครราชทูตนะชิดะ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและไทยในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และการสนับสนุนของญี่ปุ่นในด้านการแพทย์และเทคโนโลยี การก่อตั้งศูนย์รับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในกลุ่มประเทศอาเซียน และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน
 
3. ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้กล่าวถึงสายสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐสภาของไทยและญี่ปุ่น และได้กล่าวขอบคุณการสนับสนุนของญี่ปุ่นในด้านการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และแสดงความคาดหวังถึงความร่วมมือของทั้งสองประเทศ