รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Vehicle with Wheelchair Lift for Children with Disabilities in Samutprakarn Province”

2020/9/9
2016A
2016B
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,664,100 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Vehicle with Wheelchair Lift for Children with Disabilities in Samutprakarn Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายโยชิโอะ นะกะ ประธานบริษัทเด็นโซ่แห่งประเทศไทย จำกัด มหาชน พร้อมด้วยนายคะสุยะ นะชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธี

     จากจำนวนประชากรในจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 30,000 คน มีผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวประมาณ 9,000 คน รัฐบาลไทยจึงได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนผู้พิการตั้งแต่อายุ 3-20 ปี โดยสนับสนุนด้านการใช้ชีวิตประจำวัน ด้านการศึกษา และด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือการเคลื่อนไหวตามระบบสวัสดิการสังคม แต่ทว่าในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ มีเด็กพิการที่มีความพิการในระดับรุนแรงจำนวน 60 คน (ความพิการด้านการเคลื่อนไหว 31 คน ความพิการซ้ำซ้อน 29 คน) ในจำนวนนี้มี 24 คนที่ต้องรับการรักษาอยู่ที่บ้านเพราะไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ศูนย์ได้เนื่องจากปัญหาด้านการเดินทาง

     มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย) ให้บริการด้านเก้าอี้ล้อเข็นที่สร้างให้เข้ากับร่างกายของผู้ใช้แก่เด็กและเยาวชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากระบบสวัสดิการสังคมมากว่า 20 ปีแล้ว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ได้ก่อตั้งศูนย์บริการเก้าอี้ล้อเข็นร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้บริการปรับขนาดและเช็คสภาพเก้าอี้ล้อเข็น แต่ทางมูลนิธิไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่รับการดูแลเฉพาะที่บ้านเท่านั้นได้ เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อรถรับส่งเด็กที่ต้องใช้รถเข็นจากบ้านมาถึงศูนย์ได้

     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการจัดซื้อรถตู้ติดลิฟต์สำหรับเด็กพิการจำนวน 1 คันเพื่อเด็กพิการที่ไม่สามารถเดินทางไปศูนย์ได้เดินทางมารับบริการที่ศูนย์ได้ เพื่อให้การบริการด้านรถเข็นแพรหลายมากขึ้นและคุณภาพชีวิตของเด็กพิการดีขึ้น โดยหวังว่าโครงการจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กพิการอีกด้วย

     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517