รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing a School Building at Banmuangkeelekyanang School, Mahasarakham”

2020/9/30
2019A
2019B
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,757,900 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing a School Building at Banmuangkeelekyanang School, Mahasarakham” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ในการนี้ นายจรูญ สุพรรณโรจน์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษาบรบือ นายภาณุพงศ์  พิมพ์โพธิ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง พร้อมด้วย นายยูอิจิ โอบะ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง

     โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง ตั้งอยู่ที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และ จัดการการศึกษา ระดับอนุบาลจำนวน 2 ชั้นปี และประถมศึกษา 6 ชั้นปี รวมเป็น 8 ชั้นปี ปัจจุบันมีนักเรียน 125 คน ครูและบุคลากรรวม 11 คน

     กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนให้โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 – 300 คน ต้องมีห้องเรียนไม่ต่ำกว่า 8 ห้อง และห้องพิเศษ เช่น ห้องพยาบาล และ ห้องสมุด ไม่ต่ำกว่า 4 ห้อง แต่ทว่าโรงเรียนดังกล่าวมีห้องเรียนเพียง 5 ห้องสำหรับระดับชั้นเรียนทั้งหมด 8 ชั้น ทำให้ต้องใช้ห้องพยาบาล ห้องสมุด และ ห้องคอมพิวเตอร์แทนห้องเรียน  และยังมีโต๊ะและเก้าอี้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมหรือไม่เหมาะสมกับร่างกายของเด็ก ถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการศึกษา อนึ่งอาคารอเนกประสงค์ซึ่งใช้สำหรับทำอาหารกลางวันและให้นักเรียนรับประทาน และ จัดกิจกรรมของโรงเรียน มีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523  และลักษณะดินบริเวณที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นดินเค็ม ส่งผลให้เสาแตกร้าว เสี่ยงอันตรายต่อนักเรียนและผู้อื่น  

     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนโรงเรียนในภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง และ อาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย  โดยการสนับสนุนนี้จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน

     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517