รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Procurement of a Multipurpose Vehicle for Water Storage in Khokklang Sub district Administrative Organization in Nakhonratchasima Province”

2020/11/11
2022A
2022B

     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,509,500 บาทแก่โครงการ “The Project for Procurement of a Multipurpose Vehicle for Water Storage in Khokklang Sub district Administrative Organization in Nakhonratchasima Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ในการนี้ นายบุญชอบ ทะยอมใหม่ ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นายสงวน นามนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมด้วย ฯพณฯ คะสุยะ นะชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

     ตำบลโคกกลางตั้งอยู่ที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และ มีพื้นที่ 39 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 6,000 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ภูมิภาคนี้มีปริมาณน้ำฝนน้อย แต่ภูมิภาคนี้มีปริมาณน้ำฝนน้อย อีกทั้งสภาพอากาศที่ผิดปกติในปีที่ผ่านมา ทำให้ในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาภัยแล้งหนักขึ้น

     ทุกหมู่บ้านในตำบลโคกกลางมีระบบกักเก็บน้ำ แต่ในช่วงฤดูแล้ง น้ำอุปโภคในแหล่งต้นน้ำที่มีขนาดเล็กมีไม่เพียงพอ จึงส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชากร ความแห้งแล้งมักจะก่อให้เกิดอัคคีภัยและสร้างความเสียหายได้ง่ายขึ้น และยังทำให้ประชาชนต้องลดปริมาณน้ำอุปโภคสำหรับล้างวัตถุดิบและภาชนะ น้ำสำหรับทำความสะอาดร่างกาย เช่น ล้างมือหรืออาบน้ำ และการใช้น้ำสำหรับในห้องน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ การเก็บกักน้ำไว้ในโอ่งในครัวเรือนนาน ทำให้เกิดการเพาะพันธุ์ของแมลง ประชาชนจึงถูกบังคับให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

     เวลาน้ำไม่พอต่อการอุปโภค ทีมป้องกันภัย ซึ่งประกอบด้วยประชาชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จะนำน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่มาใช้สำหรับอุปโภคและดับเพลิง ทว่าก่อนดำเนินโครงการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางไม่มีรถบรรทุกน้ำ จึงต้องประสานขอเช่ารถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานอื่น ซึ่งมีเพียงแค่ 2 คันในอำเภอประทาย แต่ทว่าชุมชนโดยรอบประสบปัญหาภัยแล้งเหมือนกัน ทำให้ทีมป้องกันภัย ไม่สามารถบรรทุกน้ำ เพื่อดับเพลิงและให้ประชาชนใช้อุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการจีจีพี สำหรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 1 คัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางและหน่วยงานโดยรอบบรรทุกน้ำดับเพลิงและให้ประชาชนใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยหวังว่าการสนับสนุนนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของชีวิตประชาชนได้

     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517