รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Sustainable Organic Agriculture Promotion in Keknoi Sub-district, Petchaboon Province”

2020/11/13
2023A
2023B

     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 965,600 บาทแก่โครงการ “The Project for Sustainable Organic Agriculture Promotion in Keknoi Sub-district, Petchaboon Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ นายสุวิทย์ แสนยากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย นายทศพร นารินรักษ์ ประธานมูลนิธิอโณทัย พร้อมด้วยนายฮิโรชิ คาวามุระ อัครราชทูตประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธี

     ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีประชากร 15,897 คน(3,793 ครัวเรือน) และเป็นที่ตั้งของชาวเขาเผ่าม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกพืชผักและสมุนไพรเพื่อรับประทานในครัวเรือนและส่งขายเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์และสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี แต่มีผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวบางส่วนใช้ยาจำกัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สวยงามและราคาขายที่แพงขึ้น ส่งผลให้เกิดมลพิษในแหล่งต้นน้ำ สุขภาพของเกษตรกรแย่ลง และเกิดความกังวลในด้านการทำลายธรรมชาติกับสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ด้วย

     มูลนิธิอโณทัยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตัวเองของคนในชุมชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์วิจัยในตำบลเข็กน้อย เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยจากขยะ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น ทว่าในการเริ่มทำเกษตรอินทรีย์ จำเป็นต้องมีโรงเรือนสาธิตเพื่อสอนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง แม้ว่าจะสามารถให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่คนในชุมชนได้ แต่ด้วยปัญหาด้านทุนทรัพย์เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ได้อย่างเต็มที่

     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้างโรงเรือนสาธิตและโรงเรือนสำหรับให้เกษตรกรเช่า รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐาน โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีครุภัณฑ์สำหรับเกษตรอินทรีย์และทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่รายได้ทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกร และการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517