รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Bus with Wheelchair Lift for Children with Disabilities at Home for Persons with Disabilities Protection and Development, Ratchaburi Province”

2020/11/16
2025A
2025B
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,015,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Bus with Wheelchair Lift for Children with Disabilities at Home for Persons with Disabilities Protection and Development, Ratchaburi Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นางสาววารี ปัญจะผลินกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

     แม้ว่าในประเทศไทย จะมีการส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในสังคมและสามารถใช้ชีวิตในสังคมแบบพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น แต่การมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการทางสมองและปัญญายังล้าหลังกว่าคนพิการทางร่างกาย นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนยังเห็นได้ชัดเจนมากในกลุ่มคนพิการ การดำรงชีวิตประจำวันถือเป็นเรื่องยากสำหรับคนพิการที่ยากจน เด็กพิการบางคนไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอเนื่องจากผู้ปกครองจะต้องแบ่งเวลาดูแลสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ในสถานการณ์เช่นนี้ รัฐบาลไทยให้การสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาผ่านสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ซึ่งมี 11 แห่งในประเทศไทย

     สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการของรัฐบาลไทย ปัจจุบันนี้ดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญา 191 คน  เนื่องจากศูนย์ฯนี้ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร เวลาไปโรงพยาบาลหรือไปส่งรับเด็กไปโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และไปกิจกรรมเรียนรู้ทางสังคมต่างๆ จะใช้รถตู้ของศูนย์ฯหรือเช่ารถบัสพาเด็กไป แต่เนื่องจากศูนย์ฯไม่มีรถบัสติดตั้งลิฟท์สำหรับรถเข็น ทำให้เด็กที่มีปัญหาทางการเดินถูกจำกัดการออกไปข้างนอก ให้ไปเฉพาะธุระสำคัญเท่านั้น เช่น ไปโรงพยาบาล อีกทั้งเวลาขึ้นรถเจ้าหน้าที่ศูนย์ต้องอุ้มเด็กขึ้นและลงรถ ส่งผลให้ทั้งเด็กและเจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ ทำให้ศูนย์ฯมีความจำเป็นต้องจัดหารถบัสติดตั้งลิฟท์สำหรับรถเข็นเพื่อพาเด็กๆได้มีส่วนร่วมในสังคม รวมไปถึงการเข้าบริการทางการแพทย์และการศึกษาอย่างปลอดภัย แต่งบประมาณของศูนย์มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งาน จึงไม่สามารถหางบประมาณสำหรับจัดหารถบัสติดตั้งลิฟท์สำหรับรถเข็นได้

     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้รับใบสมัครจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี จึงได้สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการจีจีพีสำหรับโครงการหารถบัสติดตั้งลิฟท์สำหรับรถเข็น 1 คัน เพื่อให้เด็กพิการในศูนย์ฯเดินทางไปทำกิจกรรมข้างนอกได้อย่างปลอดภัย และสามารถเติบโตได้โดยได้รับการพัฒนาความสามารถของแต่ละคน รัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่าการสนับสนุนนี้จะช่วยส่งเสริมเด็กพิการให้มีส่วนร่วมในสังคมได้

     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517