รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Vehicle for Street Children in Bangkok Province”

2021/3/22
2108
        รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,313,400 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Vehicle for Street Children in Bangkok Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นายอิลยา สมิร์นอฟ ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

        สาเหตุหลักที่เด็กกลายเป็นเด็กเร่ร่อน ได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว การถูกบังคับแต่งงานในวัยเด็ก ปัญหาความยากจนอย่างรุนแรง เมื่อกลายเป็นเด็กเร่ร่อนแล้ว เด็กเหล่านี้ไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากนัก จึงถูกชักจูงให้ทำงานที่ผิดกฎหมาย เช่น รับจ้างขนยาเสพติด ขายบริการทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านสุขอนามัยจากการใช้ชีวิตข้างถนนเพราะไม่มีโอกาสอาบน้ำ จากการที่เด็กเร่ร่อนต้องทำงานผิดกฎหมายและมีปัญหาด้านสุขอนามัย ทำให้เด็กเหล่านี้ต้องใช้ชีวิตโดยไม่ได้การคุ้มครองด้านความปลอดภัยและไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กและเยาวชนควรได้รับ คาดว่าจากจำนวนเด็กเร่ร่อนทั้งหมดในประเทศไทยประมาณ 20,000 คน และคาดว่าเป็นเด็กเร่ร่อนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการประมาณ 5,000 คน

        มูลนิธิสายเด็กซึ่งตั้งอยู่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในกรุงเทพมหานคร ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเด็กเร่ร่อนที่ไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานราชการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในสังคมและกลับใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยให้การคุ้มครองเด็กเร่ร่อนที่อาศัยอยู่บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นหลัก มูลนิธิดังกล่าวเปิดศูนย์เพื่อให้บริการค้างคืนและห้องอาบน้ำ แจกอาหารวันละ 3 มื้อและจัดสอนการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อน นอกจากนี้ ยังใช้รถของศูนย์เพื่อพาเด็กเร่ร่อนออกไปศึกษานอกศูนย์ผ่านกิจกรรมพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองในสังคม แต่ทว่า รถคันดังกล่าวมีอายุการใช้งานกว่า 17 ปีแล้วและจำเป็นต้องซื้อคันใหม่ แต่ว่าทางมูลนิธิไม่สามารถจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ได้เพราะบริหารกิจการด้วยเงินบริจาคเท่านั้น

        ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นรับทราบความต้องการดังกล่าวและสนับสนุนรถจำนวน 1 คันผ่านโครงการจีจีพี เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองในสังคมของเด็กเร่ร่อนต่อไปได้ และมองว่าจะช่วยส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้เติบโตในแบบของตัวเองและใช้ชีวิตในสังคมได้

        รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517