รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing a School Building for Early Childhood Education at Nikhom 3 (Kromprachasongkhrao) School, Srisaket Province”

2021/3/23
2109
        รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,715,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing a School Building for Early Childhood Education at Nikhom 3 (Kromprachasongkhrao) School, Srisaket Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 
        โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ตั้งอยู่ที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษและจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 12 ชั้นปี ปัจจุบันมีนักเรียน 316 คน ครูและบุคลากรรวม 21 คน

        โรงเรียนดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรน้อยและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา  ทำให้จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนชั้นเรียนที่เปิดสอน นักเรียนระดับประถมศึกษาบางคนจึงต้องเรียนในห้องเรียนชั่วคราวที่มีน้ำฝนหยดหรือรั่วซึมลงมาและมีฝนสาดเข้ามา ทั้งนี้ การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลจำเป็นต้องใช้อาคารเรียนเดียวกันกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จึงมีเสียงรบกวนเข้ามาจากห้องเรียนดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล  ประกอบกับครอบครัวส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่นี้ เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากในการระดมเงินบริจาคจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่

        รัฐบาลญี่ปุ่นรับทราบความต้องการของโรงเรียนดังกล่าว จึงสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลหลังใหม่ 1 หลัง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาและอนุบาลผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517