รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing a School Building at Ban Khayung (Khayungsinsuksa) School, Srisaket Province”

2021/3/23
2110
        รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,815,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing a School Building at Ban Khayung (Khayungsinsuksa) School, Srisaket Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ นายเสรี อุตสาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

        โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) ตั้งอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษและจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 12 ชั้นปี ปัจจุบันมีนักเรียน 243 คน ครูและบุคลากรรวม 20 คน

        โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) มีอาคารเรียน 2 ชั้นทั้งหมด 3 หลัง โดยอาคารเรียนหลังหนึ่งเป็นอาคารไม้ มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลา 40 ปี ซึ่งในพื้นที่ชั้น 2 มีสภาพทรุดโทรมและชำรุดเสียหายหนัก จึงส่งผลให้มีความเสี่ยงอันตรายที่พื้นห้องจะร่วงลงไปชั้นล่าง นอกจากนี้ ช่วงฤดูฝน มีน้ำฝนหยดหรือรั่วซึมลงมาทำให้การเรียนจำเป็นต้องหยุดคาบเรียนกลางคัน กรอบหน้าต่างก็หลุดออกไปเนื่องจากทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และเสาอาคารโดนปลวกกัดกิน  โรงเรียนฯ เคยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้งแล้วแต่เนื่องจากโครงสร้างของอาคารทรุดโทรมหนัก จึงทำได้เพียงแก้ไขชั่วคราวเท่านั้น อาคารเรียนยังคงตกอยู่ในสภาพที่มีความเสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลา  รวมถึงอุปกรณ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และชั้นเก็บอุปกรณ์การเรียนก็อยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหาย จนไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนได้

        รัฐบาลญี่ปุ่นรับทราบความต้องการของโรงเรียนดังกล่าว จึงสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 2 ชั้น และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเรียนที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับนักเรียนผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517