รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Mobile Library for the Ethnic Groups in Tak Province”

2021/3/23
2111
        รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 895,800 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Mobile Library for the Ethnic Groups in Tak Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นายนิตย์ มือแป ประธานศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมการอ่านบ้านพะเด๊ะ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

        กลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้คือชนเผ่าดังกล่าวที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ ซึ่งอยู่ในบริเวณสันเขาตามแนวชายแดน มีระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ 100 กิโลเมตร นอกจากนี้ ถนนหนทางจากอำเภอดังกล่าวสู่ตัวเมืองส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ส่งผลให้มีปัญหาด้านการเดินทางเนื่องจากถนนเปียกชื้นช่วงฤดูฝน

        การสนับสนุนการอ่านเป็นสิ่งที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความรู้และความสุขทางจิตใจ และยังมีส่วนในการสร้างสังคมที่มีชีวิตชีวามากขึ้นจากมาตรฐานการศึกษาที่ยกระดับขึ้น จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ทว่าในอำเภอทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดตากซึ่งอยู่ตามแนวเขาไม่มีห้องสมุดหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการอ่าน หากประชาชนในพื้นที่ต้องการจะอ่านหนังสือจะต้องเดินทางเข้ามาในตัวเมืองบนถนนลูกรังเป็นระยะทางประมาณ 100 - 200 กิโลเมตร การเข้าถึงหนังสือจึงเป็นไปได้อย่างยากลำบาก ทั้งนี้ การให้โอกาสทางการศึกษาในบริเวณแนวสันเขาก็เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้หากจะพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

        ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านบ้านพะเด๊ะเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่และดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการอ่านด้วยหนังสือมือสองที่ได้รับบริจาคมา ในตอนแรกมีขอบเขตการทำงานในอำเภอแม่สอดเท่านั้น แต่เนื่องจากมีคำร้องขอจากอำเภอใกล้เคียงให้ขยายขอบเขตการให้บริการมาถึงพวกเขาด้วย แต่ทว่า ศูนย์ดังกล่าวไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับห้องสมุดเคลื่อนที่ได้

        ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นรับทราบความต้องการของศูนย์นี้และสนับสนุนห้องสมุดเคลื่อนที่จำนวน 1 คันผ่านโครงการจีจีพี เพื่อช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ด้วย
 
        รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517