รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Safety Transportation in Phang Nga Province”

2021/3/22
2112
        รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,820,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Safety Transportation in Phang Nga Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ นางสาวอิอิชอ รองผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

        คาดการณ์กันว่าในจังหวัดพังงามีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์จำนวน 100,000-150,000คน บุตรของแรงงานข้ามชาตินั้นมีสิทธิ์ในการเข้าเรียนโรงเรียนรัฐในไทย แต่อุปสรรคทางภาษาและอคติทางสังคมทำให้ทางโรงเรียนไม่รับพวกเขาเข้าเรียน หรือ มีเด็กจำนวนมากที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ภายใต้สถานการณ์นี้ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาจึงดำเนินการบริหารโรงเรียนเพื่อบุตรของแรงงานข้ามชาติมาตั้งแต่พ.ศ. 2547 มูลนิธิแห่งนี้ได้จัดการสอนโดยหลักสูตรเมียนมาร์และหลักสูตรไทย เพื่อให้เด็กๆสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนในเมียนมาร์ต่อได้เลยแม้กลับประเทศไปแล้ว อีกทั้งยังสั่งตำราเรียนมาจากเมียนมาร์เพื่อใช้ในการสอน

        โรงเรียนของมูลนิธิแห่งนี้มีรถโรงเรียนสำหรับรับ-ส่งนักเรียน แต่รถมีอายุการใช้งานหลายปี ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง และในปัจจุบันรถบัสที่ใช้ในการรับ-ส่งนักเรียนเป็นขนาดเล็ก จึงต้องวิ่งหลายเที่ยวเพื่อรับ-ส่งนักเรียนให้ครบทุกคน ทำให้มีนักเรียนเข้าโรงเรียนสาย งบประมาณที่มูลนิธิได้รับบริจาคเป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับงานบริหารเท่านั้น และค่าเล่าเรียนเดือนละ 400 บาทจากนักเรียนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูผู้สอน และค่าตำราเรียนที่จำเป็นในชั้นเรียน จึงไม่สามารถครอบคลุมในการจัดซื้อรถบัสได้

         ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้พิจารณาการมีส่วนช่วยในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตพื้นฐานของเด็กๆและส่งเสริมการเติบโตจากความสามารถของพวกเขา จึงได้สนับสนับสนุนทุนผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517