รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “Livelihood improvement through mangrove plantation project for disaster risk reduction of vulnerable citizens in coastal and islands region of Ranong province”

2022/3/7

     รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ Livelihood improvement through mangrove plantation project for disaster risk reduction of vulnerable citizens in coastal and islands region of Ranong province (Second Year) ผ่านความร่วมมือแบบให้เปล่ากับองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร (เอ็นจีโอ) ของประเทศญี่ปุ่น
 

     โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 ระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ นางสาวโทโมมิ คาสึกะ ตัวแทนองค์กร ออยสก้า ประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 

     อัตราส่วนพื้นที่ป่าในประเทศไทยที่เคยมีถึง 53% ในปี พ.ศ. 2504 นั้น กล่าวกันว่าในปัจจุบันนี้ลดลงเหลือเพียง 31% ผลจากการลดลงของป่าไม้ได้ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติในระยะหลัง เช่น ดินสไลด์, ดินพังทลาย, น้ำท่วม เป็นต้น สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการลดลงของพื้นที่ป่าคือ การตัดไม้เพื่อใช้พื้นที่อย่างผิดกฎหมาย หากไม่สามารถปลูกป่า หรือ ควบคุมป่าไม้ และขจัดความยากจนที่เป็นสาเหตุเบื้องหลังนั้นได้ จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
 

     ทางองค์กรออยสก้าได้ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนมานาน 20 ปี และประสบความสำเร็จ แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึง และมีประเด็นใหญ่อื่นๆที่เกิดขึ้น เช่น เกิดความเสียหายจากน้ำทะเลที่ท่วมเข้าไปในพื้นที่ชุมชน, กิจกรรมทางประมงลดลงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือขยะทางทะเล รวมทั้งความยากจนจากผลเหล่านั้นซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่อยู่
 

     โครงการในปีที่ 1 ได้เริ่มแก้ไขฟื้นฟูป่าชายเลน ทำให้เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านท้องถิ่น สำหรับโครงการปีที่ 2 ในครั้งนี้ จะฟื้นฟูและปลูกป่าชายเลนขนาดพื้นที่ 32 เฮกเตอร์ ซึ่งมุ่งหวังในการมีส่วนร่วมป้องกันภัยพิบัติและสร้างประโยชน์ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างการประมงจากการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาหรือการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการปัญหาขยะทางทะเล ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้สนับสนุนเงินจำนวน 17,549,511 บาทแก่โครงการนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517