พิธีลงนามข้อตกลงในโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) จำนวน 3 โครงการ

2022/3/8
2204a

         รัฐบาลญี่ปุ่น ได้ตัดสินใจที่จะสนับสนุนเงินทุนให้กับโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 รวมถึงกลุ่มเปราะบางชาวเมียนมาผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ในปี พ.ศ.2564 ทั้งหมด 3 โครงการ
         ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พร้อมกับตัวแทนจากองค์กรผู้ดำเนินโครงการ โดยรายละเอียดของโครงการมีดังนี้
 
1. The Project for Construction of an Education Center for Children of the Vulnerable Community in Mae Sot Tak Province (จำนวนทั้งสิ้น 3,345,700 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมีมูลนิธิสุวรรณนิมิตเป็นผู้ดำเนินโครงการ) 

         รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการในประเทศไทยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างหลากหลาย เมื่อรวมกับ 6 โครงการที่ได้รับอนุมัติในปีนี้ จะมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 409 โครงการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517