รัฐบาลญี่ปุ่น ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน ๔๖ ล้านบาทให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนา ACMECS

2022/3/25

     รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบเงินจำนวนประมาณ ๔๖ ล้านบาทให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนา ACMECS (ACMECS Development Fund) เป็นครั้งแรกในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS
 
     โดยการสนับสนุนครั้งนี้ ประเทศสมาชิก ACMECS ซึ่งเป็นประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จะดำเนินโครงการในประเทศของตนเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจและ SMEs ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สำหรับประเทศไทยจะดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง SMEs ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร พลาสติก/พลาสติกชีวภาพ ยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
     ประเทศญี่ปุ่นหวังว่า การสนับสนุน ACMECS ในครั้งนี้ จะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ซึ่งได้รับผลกระทบจาก โควิด-๑๙ อย่างรุนแรง ด้วยการผลักดัน SMEs ซึ่งมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นสัดส่วนใหญ่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
     การสนับสนุนในครั้งนี้ มีส่วนช่วยในการบรรลุ “การพัฒนาความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ” ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๘ เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขง
 
 (เอกสารอ้างอิง) ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๘ เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขง
“ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๘ เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขง” ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ ในปีค.ศ. ๒๐๑๘ ซึ่งกำหนดเสาหลักได้แก่ (๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ (๒) การสร้างประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ (๓) การสร้างอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสีเขียว เพื่อที่จะบรรลุ “การพัฒนาความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ” ญี่ปุ่นได้ค้นพบโจทย์และวิธีในการรับมือในด้าน ความเชื่อมโยงทางกายภาพ ความเชื่อมโยงที่จับต้องไม่ได้ ความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม และสนับสนุนความร่วมมือให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์นี้