ความร่วมมือผลิตรายการโทรทัศน์ตอนพิเศษประเทศญี่ปุ่น ประจำปีพ.ศ.2564

2022/4/22
  กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมมือกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (MCOT) ประเทศไทย ในการผลิตรายการโทรทัศน์ตอนพิเศษประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นโดยแนะนำข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น สังคม นโยบายด้านการเมือง อุตสาหกรรม และวัฒนธรรม เป็นต้น ผ่านทางรายการโทรทัศน์ของท้องถิ่น

 
 ในครั้งนี้ ได้ผลิตรายการออกมาทั้งหมด 3 ตอน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ความปลอดภัยด้านการคมนาคมและการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กๆ” “รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในภาวะโควิด-19 (การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ)” และ “ปัญหาพลังงานและความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผ่านการแนะนำตัวอย่างปัญหาที่ใกล้เคียงกันในประเทศญี่ปุ่น โดยเลือกเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของสังคมไทยในปัจจุบัน

 
 นอกจากนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศเพราะผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงมีการใช้หุ่นยนต์ตัวแทนเสมือน (Avatar Robot รุ่น Double3 ของบริษัท iPresence) ในการถ่ายทำรายการครั้งนี้ โดยเชื่อมต่อกับทีมถ่ายทำที่ประเทศไทยตลอดการสัมภาษณ์และการถ่ายทำ ทำให้สามารถถ่ายทำรายการโดยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่จริงได้ด้วยการแสดงภาพถ่ายทอดสดของผู้บรรยาย MCOT จากทางประเทศไทยบนหน้าจอของหุ่นยนต์ตัวแทนเสมือน

  
 จากนี้ไป รัฐบาลญี่ปุ่นจะยังคงสนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆต่อไป เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การปรับปรุงความปลอดภัยทางด้านคมนาคม เป็นต้น ผ่านการแนะนำตัวอย่างปัญหาที่ใกล้เคียงกันในประเทศญี่ปุ่น


สามารถชมรายการโทรทัศน์ดังกล่าวย้อนหลังได้ ที่ลิงค์ต่อไปนี้
"สังคมญี่ปุ่นปลอดภัย เด็กเล็กไปโรงเรียนได้เอง" ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน
https://youtu.be/CPRbrKl8Ahg
"อพาร์ตเมนต์แค่เอื้อม ไลฟสไตล์คนญี่ปุ่นรุ่นใหม่" ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 เมษายน
https://youtu.be/rn9dWpzxsZE
"Zero Waste Center ต้นแบบเมืองปลอดขยะในญี่ปุ่น" ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน
https://youtu.be/TL_tXq35qgM
 
สุดท้ายนี้ขอความร่วมมือช่วยตอบแบบสอบถามสั้นๆเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ความเห็นของทุกท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานครั้งต่อไปของเรา
https://forms.gle/iVqdHNrwh9F3XvZm7