รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Pickup Truck for Child Protection Operations in Sangklaburi District, Kanchanaburi Province”

2022/6/9
2218

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 911,500 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Pickup Truck for Child Protection Operations in Sangklaburi District, Kanchanaburi Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรี นายแอนดี้ ลิลี่แครป ประธานและที่ปรึกษามูลนิธิวันสกาย นายวิวัฒน์  ธนาปัญญาวรคุณ ผู้อำนวยการมูลนิธิวันสกาย พร้อมด้วยอัครราชทูตโอบะ ยูอิจิ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า ในแต่ละวันมีแรงงานต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาทำงานในโรงงานและพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทยซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่ำ ด้วยปัญหาค่าใช้จ่ายที่ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานในครอบครัวของแรงงานต่างชาติ จึงนำไปสู่ปัญหาครอบครัวและสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็กเป็นจำนวนมาก เช่น การปล่อยปละละเลยเด็กในครอบครัว การลักพาตัว การใช้ยาเสพติด การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การข่มขืน เป็นต้น การช่วยเหลือเด็กต่างชาติเหล่านี้เป็นหน้าที่ของตำรวจและหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน แต่ด้วยข้อจำกัดทางภาษาจึงไม่สามารถช่วยเหลือได้เต็มที่ กรณีดังกล่าวทำให้เกิดการประสานงานกับองค์กรภายนอกอย่างเช่น มูลนิธิวันสกาย โดยให้ข้อมูลและให้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังแจกอาหารเดือนละ 2 ครั้งสำหรับครอบครัวแรงงานต่างชาติที่มีรายได้ลดลงจากปัญหาการว่างงาน เจ็บป่วย มีผู้สูงอายุ เป็นต้น

มูลนิธิวันสกายเป็นองค์กรที่ประสานงานกับตำรวจ สถานศึกษา และสถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือเด็กในอำเภอสังขละบุรีในด้านการรับเด็กออกจากพื้นที่เสี่ยงให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ให้คำปรึกษา รวมถึงรับส่งเด็กจากบ้านไปสถานพยาบาล ด้วยรถจักรยานยนต์ 4 คันและรถกระบะที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาค 1 คัน แต่ทว่า รถจักรยานยนต์ 2 ใน 4 คันและรถกระบะคันดังกล่าวไม่สามารถใช้ลงพื้นที่ในช่วงฤดูฝนได้ ทำให้เข้าไปช่วยเหลือเด็กได้ช้าหรือช่วยไม่สำเร็จ ซึ่งแต่ละปีมีกรณีที่ช่วยไม่สำเร็จมากกว่า 50 กรณี (นับเป็นจำนวนเด็กมากกว่า 100 คน) ต่อปี ทางมูลนิธิจำเป็นต้องหารถกระบะมาเพื่อเพิ่มกำลังการช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถระดมทุนเพื่อซื้อรถกระบะคันใหม่ได้

ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า การสนับสนุนรถกระบะสำหรับการคุ้มครองเด็กจำนวน 1 คัน จะช่วยให้เด็กต่างชาติที่ประสบปัญหาได้รับการช่วยเหลือและการคุ้มครองที่ปลอดภัย และช่วยพัฒนาการคุ้มครองเด็ก จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517