รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Procurement for a Welfare and Medical Vehicle for Vulnerable People in Ubonratchathani Province”

2022/8/9
2228

      รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจานวนทั้งสิ้น 2,044,000 บาทแก่โครงการ "The Project for Procurement for a Welfare and Medical Vehicle for Vulnerable People in Ubonratchathani Province" ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

 

      พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ณ โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและผู้อานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ พร้อมด้วยอัครราชทูตโอบะ ยูอิจิ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

 

      อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทั้ง 9 อาเภอในจังหวัดดังกล่าวมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ระยะทางถึงอาเภอเมืองมีระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะจะใช้เวลาเดินทางไป กลับอย่างเร็วที่สุดประมาณ 4 ชั่วโมง

 

      การเข้าถึงบริการทางการแพทย์เป็นปัญหาหนึ่งที่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นี้ต้องประสบ เนื่องจากโรงพยาบาลในบริเวณชายแดนมีขนาดเล็กและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถให้การรักษาที่ต้องใช้เทคนิคการแพทย์ระดับสูงได้ เมื่อโรงพยาบาลขนาดเล็กไม่สามารถรักษาโรคได้ จะส่งตัวผู้ป่วยให้โรงพยาบาลในอาเภอเมือง แต่ทว่าการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะใช้เวลานาน หากจะเช่าเหมารถจะมีค่าใช้จ่ายสูง ทาให้มีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นจานวนมากตัดสินใจล้มเลิกการเข้ารับการรักษาไป

 

      มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน เป็นองค์กรที่ทางานช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตชายแดนด้านการเดินทางเพื่อรับการรักษาและการส่งเสริมให้กลับเข้าสู่สังคม โดยประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์และหน่วยพยาบาลฉุกเฉินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แต่ทว่ารถสาหรับรับส่งประชาชนเพื่อเดินทางไปรับการรักษานั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรม ประสิทธิภาพในการไปรับส่งลดลง นอกจากนี้ พื้นที่ให้บริการตั้งแต่อาเภอชายแดนที่อยู่ตอนเหนือสุดไปจนถึงที่อยู่ตอนใต้สุดมีระยะทาง 250 กิโลเมตร การให้บริการด้วยรถเพียง 1 คันของทางมูลนิธิจึงเป็นไปได้ยาก

 

      ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นรับทราบความต้องการของมูลนิธิดังกล่าวและสนับสนุนการจัดซื้อรถสาหรับช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมและด้านการแพทย์จานวน 2 คันแก่มูลนิธิ ซึ่งจะทาให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในจังหวัดดังกล่าวสามารถไปรับการรักษาได้โดยไม่ต้องรับภาระด้านค่าเดินทางมากเกินไป และมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ โดยสนับสนุนผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) และคาดหวังว่าการสนับสนุนโครงการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการแพทย์และสวัสดิการของประชากรในพื้นที่ได้

 

      ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 135 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย--ญี่ปุ่น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่ความร่วมมือและมิตรภาพของสองประเทศจะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นผ่านการสนับสนุนระดับรากหญ้าเช่นนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517