เปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวด The Japan International MANGA Award ครั้งที่ 16

2022/7/7

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมมังงะในต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติโดยผ่านมังงะ
 

2. รางวัล

(1) ผลงานมังงะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการประกวดครั้งนี้ จะได้รับรางวัล Gold Award และผลงานที่ยอดเยี่ยมรองลงมา 3 ผลงาน จะได้รับรางวัล Silver Award และท้ายที่สุด ผลงานรองลงมาอีก 11 ผลงานจะได้รับรางวัล Bronze Award  
(2) ผู้ที่ได้รับรางวัล Gold Award และรางวัล Silver Award จะได้รับเชิญไปร่วมพิธีมอบรางวัล ณ ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 10 วัน (ผู้ที่ได้รับรางวัล Bronze Award จะไม่ได้ร่วมพิธีมอบรางวัล)

 

3. เงื่อนไขในการสมัคร

(1) ผลงานมังงะที่มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 16 หน้ากระดาษ และเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด Japan International MANGA Award ในครั้งที่ผ่านมา
(2) ผลงานมังงะจะต้องเป็นผลงานที่ถูกเขียนขึ้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565) นับจากวันที่สมัคร
(3) สามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบรูปเล่ม หรือ รูปแบบไฟล์ PDF (ผลงานที่ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF จะถูกพิมพ์ในขั้นตอนการคัดเลือก)
(4) สำนักพิมพ์สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ ในกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากศิลปินเจ้าของผลงานผู้ถือลิขสิทธิ์แล้ว
(5) ทั้งผู้เขียนและผู้ประพันธ์ผลงานมังงะต้องไม่เป็นผู้มีสัญชาติญี่ปุ่น รวมไปถึงตัวแทนผู้เข้าร่วมงานมอบรางวัลในกรณีที่ผลงานได้รับรางวัล Gold Award และ รางวัล Silver Award ต้องไม่เป็นผู้มีสัญชาติญี่ปุ่น
(6) นักเขียนหนึ่งคนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงหนึ่งผลงาน
(ข้อควรระวัง 1) ในกรณีที่เป็นชุดเรื่องสั้นหลายๆเรื่อง ให้เลือกส่งผลงานเพียงเรื่องเดียว
(ข้อควรระวัง 2) ผลงานชิ้นที่สองเป็นต้นไปจะถือเป็นโมฆะ
(7) คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดอาจมีการประชาสัมพันธ์ผลงาน (บางส่วน) ของผู้ที่ได้รับรางวัล บนเว็บไซต์ หลังจากได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

 

4. วิธีการสมัคร

(1) ระยะเวลาในการรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน – วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (โดยผลงานต้องส่งมาถึงสถานที่รับสมัครภายในวันดังกล่าว)

(2) การสมัคร

กรุณาส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

สามารเลือกรูปแบบในการส่งผลงานมังงะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. รูปแบบรูปเล่ม จำนวน 2 ฉบับ
  2. รูปแบบไฟล์ PDF 1 ไฟล์
  3. รูปแบบรูปเล่ม 1 ฉบับ และ รูปแบบไฟล์ PDF 1ไฟล์

(3) สถานที่ในการส่งผลงาน

(3.1) ส่งผลงานในรูปแบบรูปเล่ม ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
        
สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
        สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
        
177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


(3.2) ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ ตามอีเมล์ดังต่อไปนี้  

        jis@bg.mofa.go.jp 

(4) รายละเอียดอื่นๆ

  • กรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น ในรูปแบบไฟล์ Excel เมื่อประสงค์จะส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ พิมพ์ใบสมัครแนบมากับผลงานเมื่อประสงค์จะส่งผลงานในรูปแบบรูปเล่ม ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบสมัคร
  • ในกรณีที่ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ กรุณาระบุชื่อไฟล์ใบสมัคร (ไฟล์ Excel) และไฟล์ผลงาน (PDF) ด้วยชื่อและนามสกุลของศิลปินที่ส่งผลงานเข้าประกวด เช่น TaroGaimu.xlsx, TaroGaimu.pdf
  • ผลงานที่สมัครเข้าประกวดในรูปแบบไฟล์ (PDF) จะถูกพิมพ์ออกมาในขั้นตอนการคัดเลือก ดังนั้นกรุณาจัดหน้ากระดาษผลงานให้อยู่ในขนาดกระดาษ A4
  • ผลงานต้องมีหมายเลขหน้ากำกับในทุกหน้า
  • ในกรณีที่ผลงานไม่ได้เป็นรูปเล่มก็ต้องมีการเขียนหมายเลขกำกับอย่างชัดเจน\
  • รูปแบบของการส่งผลงานเข้าประกวดไม่ส่งผลต่อการพิจารณาตัดสิน
  • อาจมีการขอสำเนาผลงานในรูปแบบรูปเล่มเพิ่มเติมในกรณีที่ผลงานได้รับรางวัล

 

5. การคืนผลงาน

ไม่ส่งคืนผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้กับผู้สมัคร ในกรณีที่ผลงานยังไม่เคยถูกตีพิมพ์ กรุณาเก็บต้นฉบับผลงานแล้วส่งสำเนาผลงานมาประกวด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงหรือบริจาค
 

6. การตัดสิน

สมาคมสำนักพิมพ์หนังสือมังงะแห่งประเทศญี่ปุ่น จะเป็นผู้พิจารณาคัดกรองผลงานในลำดับแรก จากนั้น คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดรางวัล Japan International MANGA Award  จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสิน
 

7. พิธีมอบรางวัล

มีกำหนดการจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
* คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดจะพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 

ติดต่อสอบถาม

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-207-8504
โทรสาร : 02-207-8512