แจ้งการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของการให้บริการเคาน์เตอร์ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (การใช้ระบบนัดจองเพื่อติดต่อสอบถาม)

2021/5/28

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น ขออนุญาตเรียนแจ้ง ท่านที่เข้ารับบริการติดต่อสอบถามทุกท่านให้ทราบว่า

สืบเนื่องจาก สถานการณ์ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) สำนักข่าวสารญี่ปุ่นจะปรับการให้บริการติดต่อสอบถามผ่านเคาน์เตอร์ ด้วยระบบนัดจองล่วงหน้า ไปจนกว่าจะมีกำหนดยกเลิกมาตรการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

  1. กรุณาติดต่อเพื่อนัดจองล่วงหน้า 12 ชั่วโมง ก่อนวันและเวลาที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ ในเวลาเปิดทำการของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น มายังอีเมล์ดังต่อไปนี้
(สอบถามสำนักข่าวสารญี่ปุ่นในเรื่องโดยทั่วไป) jis@bg.mofa.go.jp
(สอบถามเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp
  1. รายละเอียดที่ระบุในอีเมล์
กรุณาระบุ หัวเรื่องอีเมล์ว่า ((ติดต่อเรื่องสำคัญ) เรื่อง) และระบุรายละเอียดในอีเมล์ดังต่อไปนี้
  • ชื่อและนามสกุล :
  • เรื่อง : (……. (ชื่อเรื่อง))
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
  • วันที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 วัน)

ติดต่อสอบถาม

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

หากท่านประสงค์จะติดต่อสอบถามสำนักข่าวสารญี่ปุ่น กรุณาส่งอีเมล์มายังอีเมล์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

อีเมล์ :  (สอบถามสำนักข่าวสารญี่ปุ่นในเรื่องโดยทั่วไป) jis@bg.mofa.go.jp
(สอบถามเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp