รายชื่อโครงการความร่วมมือในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่างกัน "Japan Thailand Partnership Program (JTPP) (ระยะที่ 3)"

2021/3/26
        สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยได้เห็นพ้องกันในเรื่องรายชื่อโครงการความร่วมมือในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของญี่ปุ่น ภายใต้ “Japan Thailand Partnership Program (JTPP)(ระยะที่ 3) ” (เอกสารแนบ) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือแก่ประเทศที่สามระหว่างญี่ปุ่นและไทย

        ในปี พ.ศ.2537 ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างญี่ปุ่นและไทยในเรื่องของกรอบความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่างกัน หรือ JTPP และเริ่มเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและไทยเพื่อดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศลุ่มน้ำโขง หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2546 ได้มีการปรับปรุงกรอบความร่วมมือเป็น JTPP (ระยะที่ 2) เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือออกไปนอกภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วย   สำหรับ JTPP ในปัจจุบันนั้น (ระยะที่ 3) ได้มีการลงนามระหว่างญี่ปุ่นและไทยในเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ซึ่งนอกเหนือจากความร่วมมือที่กล่าวมาแล้ว ยังทำให้สามารถแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ในประเทศที่สามได้อีกด้วย อาทิ การสัมมนาร่วม การวิจัยร่วม และการจัดหาเงินร่วมสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

        เราจะส่งเสริมความร่วมมือในประเทศที่สามระหว่างญี่ปุ่นและไทย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนด้วยโครงการความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือ JTPP (ระยะที่ 3) ที่ประกาศในครั้งนี้

ติดต่อสอบถาม

Mr. Sekizawa แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
Tel: 02-207-8577 / 02-696-3000 (ตัวแทน)
Fax: 02-207-8517