เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย

2019/12/24

ประวัติโดยสังเขป ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย

ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น

วันเดือนปีเกิด:

7 ตุลาคม ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 

วุฒิการศึกษา:

มีนาคม ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527)  ปริญญาตรี สาขาศิลปะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว
 

ประวัติการทำงาน:

เม.ย. 2527 เข้ารับราชการกระทรวงการต่างประเทศ
ม.ค. 2543 ผู้ประสานงานอาวุโส กองนโยบายและแผน กรมนโยบายต่างประเทศ
ก.ย. 2543 ผู้ประสานงานอาวุโส กองกลาง สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี
ม.ค. 2544 เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ค. 2544 ผู้ประสานงานอาวุโส/รองผู้อำนวยการใหญ่ กองจัดการและประสานงาน สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี
ส.ค. 2545 ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำสหรัฐอเมริกา
ส.ค. 2547 ผู้อำนวยการ กองการค้าระหว่างประเทศ กรมการเศรษฐกิจ
ก.ย. 2549 ผู้อำนวยการ กองนโยบายเศรษฐกิจ กรมการเศรษฐกิจ
ส.ค. 2551 ผู้อำนวยการ กองนโยบาย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
มี.ค. 2553 ผู้อำนวยการ กองการเงิน สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี
ก.ย. 2554 ผู้อำนวยการ กองกลาง สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี
ธ.ค. 2556 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสาธารณรัฐอิรัก
ส.ค. 2558 รองอธิบดี กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กรมเอเชียและโอเชียเนีย
ต.ค. 2558 อธิบดี กรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้
ก.ค. 2560 อธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ธ.ค. 2562 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำราชอาณาจักรไทย