เกี่ยวกับการยื่นเรื่องขอระงับการยื่นคำร้อง

2019/1/28
คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยื่นคำร้องเพื่อไม่ให้รับคำร้องที่ตนไม่มีความประสงค์จะยื่นและไม่ทราบเรื่องได้  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบันทึกข้อความอันเป็นเท็จระบุระบุอยู่ในทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น  (ตามกฎหมายทะเบียนครอบครัวมาตรา 27 วรรค 2 ข้อที่ 3)

ใบคำร้องที่สามารถยื่นเรื่องขอระงับได้คือใบคำร้องเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส  การจดทะเบียนการหย่า  การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  การขอยกเลิกการรับบุตรบุญธรรม  และการรับรองบุตรซึ่งส่งผลถึงการกระทำของตัวบุคคล

แต่อย่างไรก็ตาม  การยื่นเรื่องขอระงับการยื่นคำร้องจะไม่สามารถรับเรื่องซึ่งมีผลจากคำตัดสินของศาลหรือจากกฎหมายของต่างประเทศได้
หากท่านต้องการยื่นเรื่องขอระงับการยื่นคำร้องที่กล่าวมาข้างต้น  กรุณาติดต่อยังสำนักทะเบียนที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง