ข้อควรระวังในการยื่นขอวีซ่า

2023/5/15

1. การยื่นคำร้องและการคืนหนังสือเดินทาง

        สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง(การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางได้เร็วที่สุด คือ 5 วันทำการ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง

       สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯพิจารณาว่าอาจใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 5 วันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่าหรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณี ไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทาง ที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆวันก่อนการเดินทาง อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่า ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

 

2. หนังสือเดินทาง

ต้องมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป
สำหรับผู้ที่เคยมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย
*ณ วันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น หนังสือเดินทางควรจะมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ แต่ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีการกำหนดอายุการใช้งานคงเหลือของหนังสือเดินทางว่าจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน


 

3. ใบคำร้องขอวีซ่าและแบบสอบถามเพื่อการขอวีซ่า

 1. สามารถใช้แบบฟอร์มจากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC
 2. กรุณากรอกข้อความในใบคำร้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นให้ครบถ้วน สำหรับแบบสอบถามเพื่อการขอวีซ่าสามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้ หากกรอกข้อความไม่สมบูรณ์จะทำให้ไม่สามารถพิจารณาออกวีซ่าได้ กรุณารับทราบด้วยว่าถ้าข้อความที่กรอกไว้ไม่เป็นความจริงทางสถานทูตฯจะปฏิเสธการออกวีซ่า
 

4. รูปถ่ายที่ติดในใบคำร้อง

        กรุณาเตรียมรูปถ่าย 1 รูป ที่มีขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปลงในใบคำร้องให้เรียบร้อย หากรูปถ่ายไม่ได้มาตรฐานจะไม่สามารถรับคำร้องได้
 

5. เอกสารที่ใช้ประกอบ

 1. กรุณาระมัดระวังในการเตรียมเอกสารเนื่องจากเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ถ้าเอกสารไม่ครบจะไม่รับพิจารณาคำร้อง
 2. กรุณาเรียงลำดับเอกสารตามระเบียบการขอวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำร้องที่ศูนย์ JVAC
 3. หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตฯจะปฏิเสธการพิจารณาออกวีซ่า
 4. โดยหลักการเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องจะไม่คืนให้กับผู้ยื่น หากมีเอกสารใดๆก็ตามที่ ต้องการขอคืน กรุณาแนบสำเนาและแจ้งพนักงานที่ศูนย์ JVAC ให้ทราบด้วย
 5. ถึงแม้ว่าเอกสารที่ยื่นไว้จะครบสมบูรณ์ก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการออกวีซ่าเสมอไป
 

6. อื่นๆ

 1. สำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อการพำนักอาศัยมากกว่า 90 วัน การไปทำงาน ประเภทต่างๆ การฝึกงานภาคปฏิบัติ หรือเพื่อศึกษาต่อมากกว่า 3 เดือน กรุณายื่นคำร้องขอวีซ่าหลังจากได้รับ “ใบสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility)” จากสำนักตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
  ขั้นตอนในการดำเนินการขอใบสถานภาพการพำนัก กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงที่ สำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น
  (โฮมเพจสำนักตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น http://www.immi-moj.go.jp/)
 2. ในกรณีที่มีการยื่นขอวีซ่าเป็นหมู่คณะ คือมีวัตถุประสงค์และกำหนดการเดินทางเหมือนกัน ขอแนะนำให้ยื่นวีซ่าพร้อมกันเป็นหมู่คณะไม่ควรแยกยื่น
 3. ในกรณีที่มีการปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งด้วยวัตถุประสงค์เดิมจะไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการปฎิเสธวีซ่า
 4. ข้อแนะนำผู้ยื่นขอวีซ่า ให้จัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินหลังจากทางสถานทูตฯอนุมัติวีซ่าแล้ว ยกเว้น กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าทรานซิทเท่านั้น ที่จะต้องแสดงตั๋วเครื่องบินเพื่อประกอบการพิจารณา ทางสถานทูตฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านแม้ผู้ยื่นแจ้งว่าได้ซื้้อตั๋วเครื่องบินแล้ว
 

การอนุญาตให้ตัวแทนดำเนินการยื่นวีซ่า

      โดยหลักการผู้ขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง แต่ทางสถานทูตจะอนุญาตให้ผู้แทน (เช่นพนักงานของบริษัทที่ผู้ยื่นสังกัดอยู่ ญาติ และอื่นๆ) มาดำเนินการแทนได้เฉพาะกรณีดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 1. ที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่น หรือผู้ทุพพลภาพ 
 2. ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น
 3. ผู้ที่เคยได้รับวีซ่าและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออกจากประเทศญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบหลักฐานวีซ๋าได้จากหนังสือเดินทางเท่านั้น)
  

※ต่อจากนี้เป็นต้นไป ในการยื่นขอวีซ่าที่มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นแทนนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอให้ตัวแทนยื่นวีซ่าจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาจากผู้ยื่น และทุกครั้งที่มาติดต่อยื่นขอวีซ่าแทนนั้น ตัวแทนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาด้วยเนื่องจากทางสถานทูตฯ และศูนย์จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อน

หนังสือมอบอำนาจ (ภาษาไทย / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ
 

      กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2207-8503 0-2696-3003 (โฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html)
หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)

Tel: 0-2251-5197-8
E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
Website: https://visa.vfsglobal.com/tha/th/jpn/