โครงการ GGP ประจำปี 2009

2017/6/12
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ สถานที่ จำนวนเงิน
(บาท) (เยน)
901 การเกษตร โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเกษตรอินทรีย์ จังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศรีสะเกษ 1,783,000 5,366,830
902 การเกษตร โครงการอบรมแผนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์พัฒนากิจกรรมภาคพลเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1,413,700 4,255,237
903 อื่นๆ โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน เครือข่ายสหพัฒนาองค์กรชุมชนแออัด จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 5,991,700 18,035,017
904 การเกษตร โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการเพื่อการดำรงชีวิต อ่าวบ้านดอน โครงการ โครงการป่า – ทะเลเพื่อชีวิต สุราษฎร์ธานี 2,774,300 8,350,643
905 การศึกษา โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้อพยพชาวพม่า ณ ศูนย์พักพิงชายแดนไทย-พม่า ZOA Refugee Care Thailand แม่ฮ่องสอน, ตาก, กาญจนบุรี, ราชบุรี 4,626,200 13,924,862
906 การเกษตร โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา สมาคมรักษ์ทะเลไทย สงขลา, พัทลุง 2,888,300 8,693,783
907 การเกษตร โครงการพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มชุมชนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น กลุ่มชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทาม อุบลราชธานี 1,850,600 5,570,306
908 การเกษตร โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างวิถีชุมชนด้วยการพัฒนาป่าสาคูแบบยั่งยืน สมาคมหยาดฝน ตรัง 2,724,400 8,200,444
909 การเกษตร โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำมูล เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำมูล สุรินทร์ 2,785,300 8,383,753
910 การเกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน ขอนแก่น 1,669,500 5,025,195
911 การเกษตร โครงการอนุรักษ์ป่าภูถ้ำ สมาคมเพื่อนภู ขอนแก่น 1,523,800 4,586,638
912 การเกษตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์ มูลนิธิเสริมประสิทธิภาพเกษตรกรสุรินทร์ สุรินทร์ 3,320,000 9,993,200
913 การเกษตร โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบป่าภูผาแดง เครื่อข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าภูผาแดง เพชรบูรณ์ 3,040,000 9,150,400
914 เยียวยา
ภัยพิบัติ 
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันภัยพิบัติลุ่มน้ำป่าสัก เครื่อข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย-ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 3,062,300 9,217,523
รวม 39,453,100 118,753,831