โครงการ GGP ประจำปี 2010

2017/6/12
No. ประเภท โครงการ องค์กร พื้นที่โครงการ จำนวนเงิน
(บาท)
จำนวนเงิน
(เยน)
1001 สาธารณสุข โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ประชากรชายขอบตามแนวชายแดนไทย-พม่า  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตาก แม่ฮ่องสอน 1,943,200 5,363,232
1002 การเกษตร โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ชัยนาท 1,012,200 2,793,672
1003 สาธารณสุข โครงการสานสามวัยร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพและรายได้ผู้สูงอายุผ่านจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุชนบท สิงห์บุรี 2,971,200 8,200,512
1004 การเกษตร โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสงครามตอนกลาง เครือข่ายกลุ่มฮักแพงแปงบ้าน จ.หนองคาย  หนองคาย บึงกาฬ  3,494,800 9,645,648
1005 การเกษตร โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าภูกระแตเพื่อความยั่งยืน  กลุ่มออมทรัพย์รวมใจ บ้านเขวา ชัยภูมิ 3,157,800 8,715,528
1006 การเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการปลูกผักไร้สารพิษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน นครราชสีมา  3,420,500 9,440,580
1007 การเกษตร โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต อุทัยธานี 1,128,500 3,114,660
รวม 17,128,200 47,273,832