โครงการ GGP ประจำปี 2011

2017/6/12
No. ประเภท โครงการ องค์กร พื้นที่โครงการ จำนวนเงิน
(บาท)
จำนวนเงิน
(เยน)
1101 การเกษตร โครงการ“การร่วมพัฒนาหมู่บ้านหนองขวาง ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน บุรีรัมย์ 3,266,800 8,983,700
1102 เยียวยา
ภัยพิบัติ 
โครงการ “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกนหลัก ณ พื้นที่พักพิง 9 แห่งของผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทย-พม่า” สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)  แม่ฮ่องสอน/ตาก/กาญจนบุรี/ราชบุรี 3,576,700 9,835,925
1103 การเกษตร โครงการ“การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนในการจัดการฐานทรัพยากรเพื่อการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนต้นน้ำพอง จังหวัดเพชรบูรณ์” สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ 3,013,200 8,286,300
1104 การเกษตร โครงการ “การส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ของครอบครัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย”  เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภูกระดึง เลย 3,490,000 9,597,500
1105 สวัสดิการสังคม
/สาธารณูปโภค
โครงการ “การส่งเสริมบทบาทเครือข่ายองค์กรชาวบ้านเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์” ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาตำบลบ้านบัว บุรีรัมย์ 1,073,700 2,952,675
1106 สาธารณสุข โครงการ “การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาระบบขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อแรงงานพม่าในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง” มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา พังงา/ภูเก็ต/สุราษฎร์ธานี 3,017,100 8,297,025
1107 สวัสดิการสังคม
/สาธารณูปโภค
โครงการ “การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนในระดับเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด” มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท  ร้อยเอ็ด 3,308,600 9,098,650
1109 การศึกษา โครงการ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ เด็กต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร” มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน สมุทรสาคร 2,367,200 6,509,800
1110 สวัสดิการสังคม
/สาธารณูปโภค
โครงการ “การส่งเสริมเรือเคลือบไฟเบอร์ เพื่อลดปริมาณการตัดไม้และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ จังหวัดกระบี่” สมาคมคนรักเลกระบี่ กระบี่ 1,799,300 4,948,075
รวม 24,912,600 68,509,650