โครงการ GGP ประจำปี 2012

2017/6/12
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ สถานที่ จำนวนเงิน
(บาท) (เยน)
1201 สวัสดิการสังคม
/สาธารณูปโภค
โครงการสร้างเครือข่ายผู้หญิงชาวนาเพื่อการพึ่งพาตนเองในชุมชน โครงการปฏิบัติการเพื่อสิทธิคนจน ภูเก็ต พังงา กระบี่ ชุมพรพัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีษะเกษ สระแก้ว จันทบุรี 1,610,000 4,282,600
1202 สวัสดิการสังคม
/สาธารณูปโภค
โครงการที่พักพิงแก่ผู้อพยพชาวพม่าและคนไทยในหมู่บ้านใกล้เคียง The Border Consortium ค่ายผู้อพยพ 8 แห่งบริเวณชายแดนไทย-พม่า 3,670,300 9,762,998
1203 เยียวยา
ภัยพิบัติ 
โครงการเตรียมความพร้อมและพัมนาศักยภาพชุมชนเพื่อรับมือกับภัยน้ำ สภาองค์กรชุมชนบางกระบือ สิงห์บุรี 3,138,000 8,347,080
1204 สาธารณสุข โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการขับเคลื่อนและบูรณาการสุขภาวะทางเพศระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เนดส์) ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย 3,759,300 9,999,738
1205 สวัสดิการสังคม
/สาธารณูปโภค
โครงการ “Women’s Assistance Center Establishment to Protect Vulnerable Women and Children from Human Trafficking มูลนิธิพิทักษ์สตรี อุบลราชานี 3,000,000 7,980,000
1206 การเกษตร โครงการสร้างรายได้ให้กับสตรีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอไพศาลี นครสวรรค์ 2,881,500 7,664,790
1207 การเกษตร โครงการศูนย์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือประมงชายฝั่ง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สงขลา 3,073,000 8,174,180
1210 อื่นๆ โครงการความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อความก้าวหน้าด้านความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย Religions for Peace Interreligious Council of Thailand กรุงเทพมหานคร สงขลา นครราชสีมา สตูล 2,975,800 7,915,628
1211 สวัสดิการสังคม
/สาธารณูปโภค
โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากขยะในตำบลสมอแข องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข พิษณุโลก 1,885,400 5,015,164
1212 การศึกษา โครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ผู้อพยพในการกลับประเทศ Adventist Development and Relief Agency – Thailand (ADRA Thailand) ค่ายผู้อพยพ 7 แห่งบริเวณชายแดนไทย-พม่า 3,215,600 8,553,496
1213 สาธารณสุข โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 3,498,200 9,305,212
รวม 32,707,225 87,001,218