โครงการ GGP ประจำปี2013 

2017/6/12
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ สถานที่ จำนวนเงิน
(บาท)
จำนวนเงิน
(เยน)
1302 สาธารณสุข โครงการก่อสร้างแม่ตาวคลินิกแห่งใหม่ แม่ตาวคลินิก  ตาก 2,994,500 8,025,260
1303 การศึกษา โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้หนีภัย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย-พม่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ (โครงการLIFT) สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)  พื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย-พม่า  3,453,000 9,254,040
1304 สวัสดิการสังคม
/สาธารณูปโภค
โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในตำบลหนองไม้กอง จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง กำแพงเพชร 2,932,200 7,858,296
1305 การจัดการขยะ โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะ ตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ เลย 3,709,900 9,942,532
1306 การเกษตร โครงการแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำขนาดย่อมในลุ่มน้ำวังหมันเพื่อฟื้นฟูชุมชนเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ชัยนาท 3,257,100 8,729,028
1307 การศึกษา โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนด้อยโอกาสตามแนวชายแดน Capacity Building for the People from Uprooted Community Project (CBPUC) กาญจนบุรี 1,824,500 4,889,660
1308 บริการทางสังคม โครงการจัดหารถโดยสารไฮโดรลิกสำหรับนักเรียนพิการทางร่างกาย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น 3,100,000 8,308,000
1309 โครงสร้างพื้นฐาน
ทางสาธารณสุข
โครงการก่อสร้างห้องพยาบาลสำหรับโรงเรียนบ้านตระแบกงามเพื่อชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านตระแบกงาม พิษณุโลก  998,500 2,675,980
โครงการก่อสร้างห้องพยาบาลสำหรับโรงเรียนวัดท่าตะเคียนเพื่อชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวัดท่าตะเคียน พิษณุโลก  999,700 2,679,196
โครงการก่อสร้างห้องพยาบาลสำหรับโรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบเพื่อชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ สุโขทัย 1,006,400 2,697,152
รวม 24,275,800 65,059,144