เค้าโครงของความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

2021/11/9

 

จำนวนเงินสนับสนุน

     โดยหลักการแล้ว จำนวนเงินสนับสนุนที่ให้ในแต่ละโครงการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านเยน อย่างไรก็ตาม จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100 ล้านเยน แก่โครงการที่ได้รับผลกระทบอย่างมากทางด้านความมั่นคงของมนุษย์

 

ระยะเวลาในการใช้ทุน

     ต้องใช้เงินสนับสนุนที่ได้รับภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และการสนับสนุนดังกล่าว จะต้องไม่ซ้ำกับโครงการที่จีจีพีเคยสนับสนุนมาก่อน

 

ผู้สมัคร

      เป็นองค์กรการแพทย์, การศึกษา, องค์กรราชการท้องถิ่น, NGOท้องถิ่น และNGOต่างประเทศที่ทำโครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า
     กิจการส่วนบุคคลหรือองค์กรแสวงหากำไรนั้นสมัครไม่ได้ ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายผู้สมัครของจีจีพี

 

หลักการและขอบข่ายสำคัญในการสนับสนุน

  • โครงการที่มีประโยชน์อย่างมากต่อระดับรากหญ้า
  • โครงการที่เกิดประสิทธิภาพสูงจากการสนับสนุนขนาดเล็ก
  • โครงการที่มีความจำเป็นในการสนับสนุนเพื่อความคล่องตัวด้านมนุษยธรรม เป็นต้น

     จีจีพีให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านพื้นฐานในชีวิตและจากมุมมองด้านความมั่นคงของมนุษย์ และให้ความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างขั้นพื้นฐานสำหรับสถานศึกษาขั้นต้น การพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานสำหรับโรงพยาบาล เป็นต้น (ตัวอย่างโครงการที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยเคยให้การสนับสนุน) 
     นอกเหนือจากโครงการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จีจีพีมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน กรุณาติดต่อสถานทูตญี่ปุ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

     นอกจากนั้น ยังมีโครงการอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนของจีจีพี ดังนี้

  • โครงการสนับสนุนค่าขนส่งสิ่งของที่ใช้แล้วจากประเทศญี่ปุ่น เช่น รถดับเพลิง รถพยาบาล โต๊ะเก้าอี้ในโรงเรียน เป็นต้น (โครงการจีจีพีรีไซเคิล)
  • โครงการสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติการกวาดล้างกับระเบิด (โครงการจีจีพีต่อต้านกับระเบิด)
อนึ่ง โครงการจีจีพีจะไม่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อโครงการ ดังต่อไปนี้
  • โครงการทางด้านวัฒนธรรม และกีฬา เนื่องจากโครงการจีจีพีมุ่งให้ความช่วยเหลือด้านความต้องการระดับพื้นฐานของมนุษย์เป็นหลัก
  • โครงการที่มีจุดประสงค์ทางการเมือง ศาสนา หรือเพื่อประโยชน์ทางการทหาร
  • ค่าบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายด้านธุรการ เช่น ค่าบริหารสำนักงานและเงินเดือน เป็นต้น
  • ภาษีและการจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น ค่าบำรุงรักษา และค่าจดทะเบียนที่เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน เป็นต้น

* สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบต่อโครงการที่ดำเนินการในทุกจังหวัด ยกเว้น 9 จังหวัดในภาคเหนือ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากโครงการใดมีพื้นที่ครอบคลุมมากกว่า 1 จังหวัดและมีบางส่วนของพื้นที่อยู่ใน 9 จังหวัดในภาคเหนือข้างต้นร่วมอยู่ด้วย กรุณาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครขอรับการสนับสนุนจากทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
 

กระบวนการทำงานโครงการจีจีพี

 

ส่งใบสมัครแก่สถานทูตฯ

พิจารณาตรวจสอบโดยสถานทูตฯ

คัดเลือกและอนุมัติโดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น

ผู้ได้รับทุนกับสถานทูตฯเซ็นสัญญาให้ทุน / เริ่มทำโครงการ

สถานทูตฯโอนเงินแก่ผู้ได้รับทุน

สถานทูตฯตรวจสอบการทำโครงการ / ส่งรายงานการทำโครงการ

เสร็จสิ้นโครงการ

ผู้ได้รับทุนส่งรายงานตรวจสอบบัญชีและรายงานแจ้งเสร็จสิ้นโครงการแก่สถานทูตฯ

สถานทูตฯตรวจโครงการหลังจากผู้รับทุนแจ้งเสร็จสิ้นโครงการ

ผู้ได้รับทุนส่งรายงานการติดตาม (ปีที่1-ปีที่ 2 )

สถานทูตฯติดตามโครงการหลังจากดำเนินงานไปแล้ว 2 ปี

ผู้ได้รับทุนส่งรายงานการติดตาม (ปีที่ 3 –ปีที่ 5)
 

     อนึ่ง การแจ้งการถูกเลือกและไม่ถูกเลือกในการสนับสนุนนั้น จะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ทางสถานทูตฯและกระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาเสร็จแล้ว และขอให้ทางองค์กรผู้รับทุนติดต่อสถานทูตฯหากเกิดปัญหาในสิ่งของที่สนับสนุนให้ แม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาตามที่ระบุในด้านบนแล้วก็ตาม