การมอบหนังสือในโครงการ READ JAPAN PROJECT ให้แก่ห้องสมุดของสถาบันพระปกเกล้า

2024/4/1
2404a
2404b

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ทำการมอบหนังสือในโครงการ READ JAPAN PROJECT ให้แก่ห้องสมุดของสถาบันพระปกเกล้า โดยโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและการค้นคว้าวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในต่างประเทศ หวังว่าโครงการในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการทำวิจัยญี่ปุ่นศึกษาในไทยและช่วยผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น

2404c
2404d