งานสัมมนา ‘การพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นและระบอบประชาธิปไตย’ ( วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564, ในรูปแบบออนไลน์ )

2021/8/2

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ในการกำกับดูแลของรัฐสภาไทย จัดการบรรยายในหัวข้อ ‘การพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นและระบอบประชาธิปไตย’

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบัน การจัดงานจึงอยู่ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า

 
 • วันที่จัดงาน: วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 • เวลาจัดงาน : 13.30 - 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (หรือเวลา 15.30 - 18.30 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)
 • ผู้จัดงาน : สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, สถาบันพระปกเกล้า (KPI)
 • รูปแบบการจัดงาน : ออนไลน์ (ลงทะเบียนก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม ทางเว็บไซต์ : https://kpi.ac.th/news/news/data/1178  )
 • ระบบ : zoom
 • ภาษาที่ใช้บรรยาย : ภาษาไทย (ไม่มีล่าม)
 • ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • รายการบรรยาย (ตามกำหนดการณ์):
  • ผู้บรรยาย : ศาสตราจารย์ นางาอิ ฟุมิโอะ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ‘การส่งเสริมประชาธิปไตยในด้านการเมืองการปกครองของญี่ปุ่น’
  • การอภิปรายหัวข้อ ‘ประเทศไทยในมุมมองของญี่ปุ่น : การศึกษา ส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น’, ศาสตราจารย์นางาอิ ฟุมิโอะ, รศ.ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผศ. ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์ ผู้อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์