การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดโอกินาวา

2023/5/17
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่เกาะโอกินาวา จังหวัดโอกินาวาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังหมู่เกาะโอกินาวา เพื่อการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณา ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นบางกรณีโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2542 เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
  1. สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า ประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งใช้เดินทางได้ครั้งเดียว 
  2. ระบุวัตถุประสงค์ในใบคำร้องขอวีซ่าว่า จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่หมู่เกาะโอกินาวา
  3. แสดงตั๋วเครื่องบินหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการไป ร่วมชมการแสดงต่าง ๆ ที่จัดขึ้นที่หมู่เกาะโอกินาวา เพื่อยืนยันว่าเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวจริง

อนึ่ง ระเบียบการสำหรับการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารตามระเบียบการให้เรียบร้อยด้วย