ข่าวประชาสัมพันธ์

2017/1/23

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The project for providing an ambulance in Namom, Songkla”

1701

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,009,000 บาทแก่โครงการ “The project for providing an ambulance in Namom, Songkla” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ระหว่าง ฯพณฯ นาย ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนาย ปพน ดีไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนาหม่อม ร่วมในพิธี ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 

โรงพยาบาลนาหม่อมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นโรงพยาบาลรัฐที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา ทางภาคใต้ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เขตบริการของโรงพยาบาลนาหม่อม ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล 29 หมู่บ้านภายในอำเภอนาหม่อม มีประชากรทั้งหมดในพื้นที่จำนวน 23,577 คน ปัจจุบันโรงพยาบาลนาหม่อมมีรถพยาบาลฉุกเฉินจำนวน 2 คัน มีสถิติออกปฏิบัติการเฉลี่ย 5 ครั้งต่อวัน เพื่อรับ-ส่งผู้ป่วยอุบัติเหตและฉุกเฉิน รวมทั้งบริการรถพยาบาลสำหรับประจำจุดปฐมพยาบาล ตามงานกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการในเขตพื้นที่ นอกจากนี้ ในเขตอำเภอนาหม่อมไม่มีโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการผ่าตัดได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัด จะต้องมีการส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ที่อำเภอข้างเคียง ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ 25 กิโลเมตร ถือได้ว่า การออกปฏิบัติการของรถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาหม่อมนั้น มีขอบข่ายการปฎิบัติการค่อนข้างกว้าง

 

ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลนาหม่อมประสบปัญหามีรถพยาบาลฉุกเฉินไม่เพียงพอ เนื่องจากรถพยาบาลคันหนึ่งมีสภาพเก่า เพราะผ่านการใช้งานมายาวนาน รถคันดังกล่าวเสียและต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้รถพยาบาลทั้ง 2 คันไม่สามารถออกปฏิบัติการพร้อมกันได้ ทั้งยังมีข้อกังวลว่าการใช้รถพยาบาลที่มีสภาพเก่า จะกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องจัดหารถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่ เพื่อปรับปรุงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่

 

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาว่า การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่เป็นจำนวน 1 คันจะช่วยเสริมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชน และปรับปรุงระบบการรักษาพยาบาลในพื้นที่ จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนแก่โครงการ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ทางรัฐบาลญี่ปุ่นคาดหมายว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้จะช่วยเสริมความพร้อมแก่ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอนาหม่อมและพื้นที่ใกล้เคียง ยกระดับคุณภาพของบริการทางการแพทย์และช่วยเสริมความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ทุกคน

 

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517