รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The project for providing a wheelchair lift car for the elderly and other vulnerable people in Nonthaburi”

2017/2/17
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 
     รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,317,700 บาทแก่โครงการ “The project for providing a wheelchair lift car for the elderly and other vulnerable people in Nonthaburi” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายวันชัย วันชาญเวช นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง

     เทศบาลตำบลบางสีทอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ในภาคกลางของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 เขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางสีทอง ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้านภายในตำบลบางสีทอง มีประชากรทั้งหมดจำนวน 10,447 คน ในจำนวนนี้มีประชากรผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 2,220 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.2 ของประชากรทั้งหมด ถือได้ว่าจำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลดังกล่าว กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ นับแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เทศบาลตำบลบางสีทองจึงได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรายวันแบบไปเช้าเย็นกลับ (ศูนย์ Day care) รวมทั้งจัดบริการเยี่ยมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่มาโดยตลอด  

     สำหรับบริการของศูนย์ Day care ที่ผู้มาใช้บริการจะต้องเดินทางไปกลับระหว่างศูนย์ฯกับบ้าน ปัจจุบันเทศบาลตำบลบางสีทองได้จัดบริการรถรับ-ส่ง สำหรับผู้มาใช้บริการโดยเฉพาะ แต่รถรับ-ส่งคันปัจจุบันของเทศบาลเป็นรถตู้แบบธรรมดา ทางขึ้นรถด้านข้างของผู้โดยสารยังเป็นแบบขั้นบันได และภายในรถไม่มีราวจับหรือเครื่องช่วยพยุงต่างๆ ทำให้รถคันดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับใช้รับ-ส่งผู้สูงอายุหรือผู้พิการ และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเช่น การลื่นหกล้ม ได้ง่าย นอกจากนี้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ใช้รถเข็น ซึ่งมีข้อจำกัดทางร่างกายทำให้ขึ้นลงรถลำบาก จะไม่สามารถมารับบริการของศูนย์ Day care ได้ และต้องดูแลตนเองอยู่ที่บ้านเท่านั้น  

     ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดซื้อรถตู้โดยสารสำหรับรับ-ส่ง จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งลิฟต์สำหรับยกรถเข็น และจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเดินประเภทต่างๆ สำหรับใช้ในกิจกรรมของศูนย์ Day care และบริการเยี่ยมบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมได้โดยสะดวก และพัฒนาคุณภาพของการบริการทางสังคม

     ในครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งทางจิตใจและร่างกายของผู้พิการและผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

     อนึ่ง เทศบาลตำบลบางสีทองยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบของ “โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ พื้นที่ดำเนินงานประเทศไทย“ (CTOP: 2550 - 2554) และ “โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง รวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน“ (LTOP: 2556 - 2560) ซึ่งเป็นโครงการขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือองค์การไจก้า และมีอาสาสมัครจากองค์การไจก้า หรือ Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) ประจำอยู่ในพื้นที่ จึงเป็นที่คาดหวังว่าการประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์การไจก้าและโครงการจีจีพีในครั้งนี้ จะช่วยเสริมให้โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น โครงการในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในการมอบบริการจัดอบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถ และบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งจะช่วยเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถรับ-ส่ง   

     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517