รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The project for construction of school for the blind in Khonkaen

2017/2/23
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 
 
     รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,162,100 บาทแก่โครงการ “The project for construction of school for the blind in Khonkaen” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนางกรกนก ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายซึโยชิ อิโนอูเอะ กรรมการผู้จัดการ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ร่วมในพิธี ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 
     โรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่นที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นโรงเรียนการอาชีพเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีการจัดการศึกษาสายอาชีพให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยทางโรงเรียนเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาพาณิชยกรรม  ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน
 
     ทว่าในปัจจุบัน โรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่นไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง นักเรียนจึงต้องใช้ห้องเรียนและหอพักของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดำเนินงานโดยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่นกัน) ในการจัดการเรียนการสอน ปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียนดังกล่าว ส่งผลกระทบถึงคุณภาพการเรียนการสอนและความตื่นตัวในการเรียนของผู้เรียน การสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จึงถือเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีแผนการในอนาคตว่าจะขยายสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกมากขึ้น จึงจำเป็นจะต้องก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

     ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เพื่อช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่นักเรียน ทั้งนี้โครงการในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ อาทิเช่น เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ตู้หนังสือ เครื่องดนตรีต่างๆ โดยการสนับสนุนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR ของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ความร่วมมือระหว่างหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯและโครงการจีจีพีในครั้งนี้ เป็นที่คาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
 
     ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยยกระดับมาตราฐานทางการศึกษาของผู้พิการ ขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงาน และการมีส่วนร่วมทางสังคม จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
 
     ในปี พ.ศ. 2560 เป็นโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นถือว่าโครงการที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญดังกล่าว ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี) ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517