รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The Project for Procurement of a Multipurpose Vehicle for Water Storage in Dong Yai Subdistrict Administrative Organization in Mahasarakham Province”

2017/3/27
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560
   สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 
          รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,360,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Procurement of a Multipurpose Vehicle for Water Storage in Dong Yai Subdistrict Administrative Organization in Mahasarakham Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์   (จีจีพี)
 
          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.. 2560 ได้ทำพิธีส่งมอบโครงการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายวินัย นาสูงชน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ นายชิน นาคามูร่า ประธานบริษัท Hino Motor Sales (Thailand) Ltd. (บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด) และฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ  เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
 
          ตำบลดงใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกข้าว) เป็นหลัก มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,047 คน (แบ่งเป็น 16 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,022 ครัวเรือน) ครอบคลุมพื้นที่ 28.3 ตารางกิโลเมตร ตำบลดงใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีภูมิอากาศร้อนแห้งแล้งและประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ทั้งในช่วงหลายปีมานี้ตำบลดงใหญ่ประสบภัยแล้งอย่างหนักซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก           
            
          ในด้านการรับมือกับปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ได้ดัดแปลงรถบรรทุกขยะมือสองที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับบริจาคมาจากกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2556 มาใช้งานเป็นรถบรรทุกน้ำเพื่อออกแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่และเข้าระงับไฟป่า แต่รถบรรทุกน้ำคันดังกล่าวผ่านการใช้งานมานานหลายปีทำให้มีสภาพทรุดโทรม ส่งผลให้ต้องจำกัดรอบวิ่งของรถที่ออกไปแจกจ่ายน้ำ หรือบ่อยครั้งที่รถคันดังกล่าวมาถึงจุดที่เกิดไฟป่าช้าเกินไป ด้วยเหตุนี้ การจัดหารถบรรทุกน้ำคันใหม่ เพื่อให้การแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนและการเข้าดับไฟป่าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน 
 
         ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาว่า การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำคันใหม่เป็นจำนวน 1 คันจะมีส่วนช่วยประกันความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในท้องที่ จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนแก่โครงการ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) การดำเนินโครงการในครั้งนี้จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่มีรถบรรทุกน้ำ สำหรับแจกจ่ายน้ำกินน้ำใช้ให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่ในตำบลดงใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้บรรทุกน้ำสำหรับดับไฟป่าได้  
 
         อนึ่ง การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ และ บริษัท ฮีโน่ มหาสารคาม จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮีโน่ ในการมอบส่วนลด สำหรับจัดซื้อรถบรรทุกน้ำของทางบริษัท พร้อมสัญญาซ่อมบำรุง 5 ปี  รวมทั้งจัดอบรมพนักงานขับรถ ในหลักสูตรการขับรถให้ประหยัดเชื้อเพลิง และหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษารถฮีโน่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR ของบริษัทเนื่องในโอกาสฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ 55 ปี การสนับสนุนจากภาคเอกชนในส่วนนี้ จะช่วยเสริมความปลอดภัยและผลสัมฤทธิ์ของการใช้งานรถบรรทุกน้ำได้เป็นอย่างดี 
 
         ทางรัฐบาลญี่ปุ่นถือว่าโครงการที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่น ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517