รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”

2017/5/17
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 
             รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,287,500 บาทแก่ “โครงการการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
              โดยมีพิธีส่งมอบโครงการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ในการนี้ นายไดสึเกะ โยชิโนะ เลขานุการโท สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายแพทย์ ศักดา เนเต็ก ผู้อำนวยการศานใจดีคลินิก ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ณ ศานใจดีคลินิก
              ศานใจดีคลินิกซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 บริเวณชายแดนไทย-พม่าในเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้อพยพ ชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ประสบความลำบาก ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนไร้สัญชาติ หรือไม่ได้รับการคุ้มครองในระบบสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ศานใจดีคลินิกยังให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ    
              อำเภอสังขละบุรีเป็นท้องที่ทุรกันดาร ในกรณีที่มีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ศานใจดีคลินิกจะแนะนำให้ส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลในตัวอำเภอที่สามารถให้บริการผ่าตัดได้ ทว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลในตัวอำเภอสำหรับกลุ่มคนไร้สัญชาติยังเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการขออนุญาตผ่านแดน ปัญหาด้านภาษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และความกังวลเนื่องจากญาติหรือคนในครอบครัวไม่สามารถเดินทางไปด้วยกันได้  ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยบางรายจึงไม่ยอมเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลในตัวอำเภอ ทำให้อาการทรุดลง จึงนับว่าระบบการแพทย์ในพื้นที่ชายแดนในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถให้บริการผ่าตัดแก่คนไข้ได้ เป็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวพันถึงสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
              การดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการรักษาพยาบาลในพื้นที่ และช่วยให้ผู้อพยพและชนกลุ่มน้อยรวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้คุณภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ทุกคน
            การดำเนินโครงการในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาระบบตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม ซึ่งคอยรองรับกลุ่มประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านความมั่นคงของมนุษย์ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้สนับสนุนโครงการโดยเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินโครงการ
รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517