รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Procurement of Multipurpose Vehicle for Water Storage in Pa Deng Subdistrict in Phetchaburi Province“

2023/2/16
2304

 
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 5,915,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Procurement of Multipurpose Vehicle for Water Storage in Pa Deng Subdistrict in Phetchaburi Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ นายโกศล แสงทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

     พื้นที่เป้าหมายของโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งติดกับชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และประมาณร้อยละ 70 ในพื้นที่ของตำบลป่าเด็งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งไม่มีน้ำประปาและไม่มีไฟ  นอกจากนี้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิเช่น กะเหรี่ยง เป็นต้น ระบบประปาของหมู่บ้านมีกำลังการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ ส่งผลให้น้ำประปาขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการ สำหรับประชาชนทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน
           
     ประชาชนที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ จึงใช้ชีวิตโดยอาศัยน้ำฝนที่กักเก็บเอาไว้ในโอ่งหรือไปตักน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำน้ำ เป็นต้น เพื่อจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค แต่สำหรับประชาชนที่อาศัยห่างไกลจากแหล่งธรรมชาติ จะมีความยากลำบากในการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคจากแหล่งน้ำธรรมชาติ อีกทั้ง หากเป็นช่วงฤดูแล้งในเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคม การเก็บน้ำจากน้ำฝนจะยิ่งลำบาก  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งจึงจัดบริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชานชนในพื้นที่โดยใช้รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองต่อปริมาณน้ำที่ประชาชนต้องการได้ อีกทั้ง เนื่องจากรถดังกล่าวมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานทำให้ชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง จึงไม่สามารถให้บริการแจกจ่ายน้ำได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งไม่มีรถดับเพลิงเฉพาะที่ใช้ในภารกิจดับเพลิง ทำให้ต้องนำรถบรรทุกน้ำที่ไม่มีระบบฉีดน้ำมาใช้ร่วมเป็นรถดับเพลิง จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในภารกิจดับเพลิงไฟไหม้ป่าและไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน
       
     ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่นี้ และได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง มีความตั้งใจที่จะสร้างระบบที่มีความพร้อมในการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค และดับเพลิงเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล

     รัฐบาลญี่ปุ่นได้รับทราบความต้องการขององค์กรดังกล่าว จึงสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ พร้อมจัดอบรมการใช้รถน้ำอเนกประสงค์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่องมั่นคง ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517