พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) จำนวน 4 โครงการ

2023/3/14
2307a

         รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนเงินทุนให้กับโครงการเพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ รวมถึงผู้เปราะบางของสังคมผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งหมด 4 โครงการ พิธีลงนามข้อตกลงได้จัดขึ้นวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 ระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ตัวแทนองค์กร ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เค้าโครงของโครงการมีดังนี้
 

1. The Project for Procurement of Vehicle for children’s home in Kanchanaburi Province (จำนวนทั้งสิ้น 2,648,500 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)) โดยมีมูลนิธิดวงประทีปเป็นผู้ดำเนินโครงการ 
    

     รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการในประเทศไทยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างหลากหลาย เมื่อรวมกับ 5 โครงการที่ได้รับอนุมัติในปีนี้ จะมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 414 โครงการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517