เปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวด The Japan International MANGA Award ครั้งที่ 17

2023/7/5

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมมังงะในต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติโดยผ่านมังงะ
 

2. รางวัล

 1. ผลงานมังงะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการประกวดครั้งนี้ จะได้รับรางวัล Gold Award และผลงานที่ยอดเยี่ยมรองลงมา 3 ผลงาน จะได้รับรางวัล Silver Award และท้ายที่สุด ผลงานรองลงมาอีก 11 ผลงานจะได้รับรางวัล Bronze Award 
 2. สำหรับรางวัลพิเศษจะมอบให้กับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล Gold Award และรางวัล Silver Award แต่ได้รับการพิจารณาว่ามีความโดดเด่นกว่ารางวัล Bronze Award
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัล Gold Award และรางวัล Silver Award จะได้รับเชิญไปร่วมพิธีมอบรางวัล ณ ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 7 วัน (ผู้ที่ได้รับรางวัล Bronze Award จะไม่ได้ร่วมพิธีมอบรางวัล)

 

3. เงื่อนไขในการสมัคร

 1. ผลงานมังงะทั้งที่เคยตีพิมพ์และไม่เคยตีพิมพ์ โดยมีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 16 หน้ากระดาษ และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด Japan International MANGA Award ในครั้งที่ผ่านมา
 2. ผลงานมังงะจะต้องเป็นผลงานที่ถูกเขียนขึ้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566) นับจากวันที่สมัคร
 3. สามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบรูปเล่ม หรือ รูปแบบไฟล์ PDF (สำหรับผลงานที่ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF จะถูกพิมพ์ในขั้นตอนการคัดเลือก)
 4. สำนักพิมพ์สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ ในกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากศิลปินเจ้าของผลงานผู้ถือลิขสิทธิ์แล้ว
 5. ทั้งผู้เขียนและผู้ประพันธ์ผลงานมังงะต้องไม่เป็นผู้มีสัญชาติญี่ปุ่น รวมไปถึงตัวแทนผู้เข้าร่วมงานมอบรางวัลในกรณีที่ผลงานได้รับรางวัล Gold Award และ รางวัล Silver Award ต้องไม่เป็นผู้มีสัญชาติญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน  
 6. นักเขียนหนึ่งคนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงหนึ่งผลงาน ในกรณีที่ส่งผลงานมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผลงานชิ้นที่สองเป็นต้นไปจะถือเป็นโมฆะ
 7. คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดอาจมีการนำผลงานบางส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัลมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล The Japan International MANGA Award ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ

 

4. วิธีการสมัคร

(1) ระยะเวลาในการรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน – วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (โดยผลงานต้องส่งมาถึงสถานที่รับสมัครภายในวันดังกล่าว)

(2) การสมัคร (กรุณาศึกษาวิธีการสมัครตามเอกสารแนบ 

กรุณาส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

สามารเลือกรูปแบบในการส่งผลงานมังงะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก.) รูปแบบรูปเล่ม จำนวน 2 ฉบับ
(ข.) รูปแบบไฟล์ PDF 1 ไฟล์
(ค.) รูปแบบรูปเล่ม 1 ฉบับ และ รูปแบบไฟล์ PDF 1 ไฟล์

(3) สถานที่ในการส่งผลงาน

ส่งผลงานในรูปแบบรูปเล่ม ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(4) รายละเอียดอื่นๆ

 • กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เมื่อกรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครเรียบร้อยจะได้รับอีเมล์ยืนยัน กรุณาพิมพ์อีเมล์ยืนยันดังกล่าวแนบมาพร้อมกับผลงานรูปเล่ม การยื่นใบสมครเข้าประกวดจะถือว่าได้ยินยอมตามข้อกำหนดที่ระบุในการสมัคร
 • ในกรณีที่ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ กรุณาระบุชื่อไฟล์ผลงาน (PDF) ด้วยชื่อและนามสกุลของศิลปินที่ส่งผลงานเข้าประกวด เช่น TaroGaimu.pdf
 • ผลงานที่สมัครเข้าประกวดในรูปแบบไฟล์ (PDF) จะถูกพิมพ์ออกมาในขั้นตอนการคัดเลือก ดังนั้นกรุณาจัดหน้ากระดาษผลงานให้อยู่ในขนาดกระดาษ A4 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานที่ลงในเว็บไซต์ หรือ ผลงานที่จัดลำดับตามแนวตั้ง จะต้องจัดหน้ากระดาษในแต่ละกรอบเพื่อให้ภาพในผลงานพิมพ์ออกมาในขนาดที่เหมาะสม
 • ผลงานต้องมีหมายเลขหน้ากำกับในทุกหน้า
 • ในกรณีที่ผลงานไม่ได้เป็นรูปเล่ม ต้องมีการเขียนหมายเลขกำกับอย่างชัดเจน
 • ถึงแม้ว่ารูปแบบของการส่งผลงานเข้าประกวดจะไม่ส่งผลต่อการพิจารณาตัดสิน แต่หากเป็นไปได้ ทางคณะกรรมการแนะนำให้ส่งผลงานในรูปแบบ (ค.) รูปแบบรูปเล่ม 1 ฉบับ และ รูปแบบไฟล์ PDF 1 ไฟล์
 • อาจมีการขอสำเนาผลงานในรูปแบบรูปเล่มเพิ่มเติมในกรณีที่ผลงานได้รับการพิจารณาเพื่อรับรางวัล
 • ผลงานมังงะสามารถเขียนเนื้อหาด้วยภาษาใดก็ได้

 

5. การคืนผลงาน

ไม่ส่งคืนผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้กับผู้สมัคร ในกรณีที่ผลงานยังไม่เคยถูกตีพิมพ์ กรุณาเก็บต้นฉบับผลงานแล้วส่งสำเนาผลงานมาประกวด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดอาจถูกนำไปจัดแสดงหรือบริจาค
 

6. การตัดสิน

หลังจากสมาคมสำนักพิมพ์หนังสือมังงะแห่งประเทศญี่ปุ่นพิจารณาคัดกรองผลงานในลำดับแรกแล้วจากนั้น คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดรางวัล Japan International MANGA Award ครั้งที่ 17 จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินในขั้นตอนต่อไป  
 

7. พิธีมอบรางวัล

มีกำหนดการจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-207-8504