การคัดเลือกผลงานภาพยนตร์สั้นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อเข้าร่วม Asian International Children's Film Festival ครั้งที่ 16 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2023

2023/8/8
2023_17
     โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นในบรรดาเยาวชนแต่ละประเทศซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อมิตรภาพและความร่วมมือในอนาคต อีกทั้งยังช่วยให้เยาวชนเข้าใจประเทศญี่ปุ่นในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันหลากหลาย การเมือง และความสัมพันธ์ทางการทูต เป็นต้น

     Asian International Children's Film Festival ครั้งที่ 16 เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2023 จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนจากประเทศต่างๆในเอเชีย สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีของตนกับเยาวชนจากประเทศต่างๆ สะท้อนความเหมือนและความแตกต่าง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นในบรรดาเยาวชน แต่ละประเทศ ซึ่งกำลังจะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ผลงานของนักเรียนจำนวน 3 เรื่องจะถูกคัดเลือก เพื่อเข้าร่วม Asian International Children's Film Festival ครั้งที่ 16 ร่วมกับผลงานจากเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่างๆในเอเชีย


รายละเอียดการคัดเลือกผลงานภาพยนตร์

1. ระเบียบการสมัคร

(1) คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี
 • สามารถเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2023 ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ได้ตลอดโครงการ
 • ผู้ส่งผลงานสามารถมีชื่อปรากฏในผลงานที่เข้าร่วมประกวดได้เพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้น
 • ผู้ที่เคยศึกษา หรือพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 3 เดือน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการภายใต้การดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น (ได้แก่ JENESYS, Kizuna Project, JENESYS 2.0, JENESYS 2015 - 2018, โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (SSEAYP), โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนภายใต้การดูแลของ Japan Foundation, JNTO, JICA หรือ HIDA และผู้ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

(2) หัวข้อและผลงาน

 • ภาพยนตร์ต้องนำเสนอในหัวข้อเรื่อง สิ่งที่ฉันต้องการ”
 • ใช้กล้องวีดีโอ กล้องจากโทรศัพท์มือถือ หรือกล้องอื่นๆ ในการถ่ายทำได้ทุกประเภท
 • ภาพยนตร์ต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที (รวมเครดิตแล้ว) และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวดในการประกวดอื่นๆมาก่อน
 • ไม่อนุญาตให้ใส่คำบรรยายใดๆ รวมทั้งใส่เสียงบรรยาย ลงในภาพยนตร์ (สามารถใช้เสียงบทสนทนาจากการแสดงโดยไม่จำกัดภาษา)
 • การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกส่งในรูปแบบ ไฟล์ สกุล mp4 หรือ .MOV
 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ทั้งแบบเดี่ยว และ กลุ่ม (โดยผู้กำกับเท่านั้นที่จะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2023) 
 • ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งชิ้นงานเท่านั้น

2. วิธีการสมัคร

 1. เจ้าของผลงานที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ที่นี้ 
 2. เปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจนถึงวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 3. การประกาศผลจะมีขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผ่านทางเพจ Facebook โรงหนังโรงเรียน 
 4. เจ้าของผลงานกรุณาตั้งชื่อไฟล์ผลงานเป็นชื่อเรื่อง ตามด้วยชื่อจริงของผู้กำกับ เช่น ชื่อผลงาน_ชื่อผู้กำกับ
 5. เจ้าของผลงานกรุณาสร้างโฟลเดอร์ในไดร์ฟของท่าน พร้อมอัพโหลดไฟล์ผลงานและไฟล์รูปบัตรนักเรียน เพื่อยืนยันตัวตน ในกรณีที่ไม่มีบัตรนักเรียนให้ใช้ใบรับรองจากสถานศึกษา
 6. ในกรณีที่ภาพยนตร์มีผู้แสดง ไม่กำหนดอายุผู้แสดง
 7. ในกรณีที่ใช้เพลง หรือ ดนตรีประกอบ ให้พยายามใช้เพลงหรือดนตรีประกอบที่ไม่ติดปัญหาลิขสิทธิ์
 8. ในกรณีที่ใช้เพลงของศิลปินท่านอื่น จะต้องระบุชื่อเพลง ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อนักร้อง เจ้าของลิขสิทธิ์ ลงในใบสมัคร และในเครดิตหนังตอนจบ อย่างชัดเจน (อ่านห้วข้อที่ 5 เรื่องลิขสิทธิ์อย่างละเอียด)
 9. ในกรณีที่ใช้ภาพถ่ายหรือคลิปฟุตเทจอื่นๆที่ไม่ได้ถ่ายทำมาเอง  ให้พยายามใช้ภาพถ่ายหรือคลิปฟุตเทจ ที่ถ่ายทำเองทั้งหมด (อ่านห้วข้อที่ 5 เรื่องลิขสิทธิ์อย่างละเอียด)

3. เกณฑ์การตัดสิน

     เกณฑ์การตัดสิน จะพิจารณาจากเนื้อหาได้นำเสนอมุมมองของเยาวชนได้อย่างเฉียบแหลม ตรงโจทย์ จริงใจ  ผลงานที่ส่งเข้ามาไม่จำเป็นต้องมีเรื่องราวซับซ้อน หรือ เทคนิคตระการตาสามารถเป็นหนังที่เรียบง่ายแต่แสดงออกให้เห็นถึงตัวตนของเจ้าของผลงานมากที่สุด หรือ   กลวิธีการในการนำเสนอ มีความคิดสร้างสรรค์หรือโดดเด่น ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ยังคงสื่อความจากโจทย์ที่ตั้งไว้ จะเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้สร้างสรรค์ผลงานก็ได้
  

4. เงื่อนไขในการประกวด

 1. การประกวดในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเยาวชน 9 คน เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2023 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 9 คน ต้องสามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 12 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ เมืองมินามิอาวาจิ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น
 2. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 9 คน จะได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ JENESYS 2023 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบินการเดินทางไปกลับ (ประเทศไทย-ประเทศญี่ปุ่น) ค่าอาหาร และค่าที่พัก ระหว่างที่ทำกิจกรรมอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ทางคณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport หรือ ค่าซื้อของ)
 3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2023 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 4. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2023 จะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการผ่านทางสื่อ Social Media ของตัวเอง
 5. ในกรณีที่คณะผู้จัดงานตรวจสอบพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยเยาวชนเจ้าของผลงาน จะถือว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นเป็นโมฆะ
 6. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์นำผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมโครงการไปจัดฉาย หรือ ทำการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 7. ทางคณะผู้จัดงานจะไม่ส่งผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานคืนเจ้าของผลงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ
 8. ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 

5. ลิขสิทธิ์

 • ไม่อนุญาตให้ใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม สามารถใช้ได้เพียงเพลงประกอบที่ไม่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน
 • เนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดปัญหาการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หากเกิดกรณีการฟ้องร้องขึ้น ผู้ส่งผลงานนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเอง
 

6. ติดต่อสอบถาม

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขโทรศัพท์ 02-696-3000 หรือ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-482-2013-15  ต่อหมายเลขภายใน 1308
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html  หรือ https://www.facebook.com/thaicinemaschool