รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Garbage Truck for Pratai Sub-district Administration, Nakhonratchasima Province”

2023/8/16
2023_19a
2023_19b
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,522,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Excavator to Improve Droughts and Floods at Wanghin Sub district Municipality in Nakhonrachasima Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอประทายและนายอัครวัฒน์  กุลเฉลิมพัฒน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย พร้อมด้วยอัครราชทูตโอบะ ยูอิจิรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

     ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ไม่มีรถเก็บขยะมูลฝอย จึงต้องใช้รถบรรทุกการเกษตร (ไทยประดิษฐ์) จำนวน 1 คันแทน ซึ่งนอกจากลักษณะรถจะไม่เหมาะสมกับงานแล้ว ยังมีสภาพทรุดโทรม ทำให้ความสามารถในการจัดเก็บขยะลดลง ส่งผลให้มีขยะตกค้างประมาณ 0.5 ตันต่อวัน (เทียบเท่าปริมาณขยะ 70 หลังคาเรือน) ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เกิดปัญหาหนูและแมลงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาวะชุมชน

     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการจัดซื้อรถขยะมูลฝอยจำนวน 1 คัน จะเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บขยะมูลฝอย นำไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังมีส่วนส่งเสริมกิจกรรมลดและรีไซเคิลขยะโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว

     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517